Spis treści

1        O nas. ...................................................................................2

2        Czym są dane osobowe. ....................................................2

3        Wykorzystywanie danych osobowych. ............................2

4        Pozyskiwanie danych z innych źródeł .............................4

5        Przekazywanie danych osobowych. ................................4

6        Przekazywanie danych osobowych za granicę. .............5

7        Przetwarzanie danych osobowych dzieci .......................6

8        Przetwarzanie danych wrażliwych. ..................................6

9        Bezpieczeństwo. ................................................................7

10      Przysługujące Panu/Pani prawa. ......................................7

11      Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych. ..........9

12      Zmiany w Polityce prywatności .....................................10

13      Informacje kontaktowe. ..................................................10

 

 

 

Polityka prywatności, wersja 1.0
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-31

 

1          O nas

GfK Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-406), przy ulicy Ludna 2 („GfK”, „my”/„nas”/„nasze”) - jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”, „ uczestnik Klubu GfK”) w trakcie badań rynkowych, w których Pan/Pani uczestniczy („Klub GfK”). Ponieważ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

2          Czym są dane osobowe

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

3          Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej oraz zgodnie z udzieloną przez Pana/Panią na formularzu zgody szczegółową zgodą dotyczącą Klubu GfK, w którym Pan/Pani uczestniczy w charakterze uczestnika. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji określonych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził/-a Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych, na przykład w formularzu zgody dotyczącym określonego badania. Jeżeli będziemy planować wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą w celach innych niż te określone w tej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym — jeśli wyda Pan/Pani stosowną zgodę — przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

 1. Dane rejestracyjne i bezpośrednia komunikacja

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe na potrzeby wielu naszych badań. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail (zwane dalej „dane rejestracyjne”, a w przypadku Klubu GfK  „dane podstawowe”). Wykorzystujemy dane rejestracyjne/podstawowe do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia naszych warunków i regulaminów. Wykorzystujemy także dane rejestracyjne i treść komunikacji do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w czasie kontaktu oraz zgodnie z postanowieniami formularza zgody dotyczącego Klubu GfK, w którym jest Pan/Pani uczestnikiem.

 

 

 1. Uczestnictwo w badaniach

Od uczestników Klubu GfK, oprócz danych rejestracyjnych/podstawowych, gromadzimy także inne potrzebne informacje, w tym dane osobowe. Tego typu dane gromadzimy na przykład:

(łącznie: „dane panelowe”).

Dane panelowe są poddawane analizie i ewaluacji, następne łączone z danymi panelowymi innych uczestników Klubu GfK i wykorzystywane do prowadzenia badań rynkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich formularzach zgody stosowanych przy konkretnych badaniach rynkowych.

 

 1. sensic.net

sensic.net („Sensic”) jest opartą na plikach cookie platformą śledzenia, za pomocą której gromadzone są informacje dot. kontaktów reklamowych i wykorzystywania mediów streamingowych w związku z internetowymi panelami badań rynkowych zapewnianymi przez GfK i usługodawców zewnętrznych, pełniącą jednocześnie rolę ogólnego miernika statystycznego niezwiązanego z konkretnymi panelami. GfK wykorzystuje dane osobowe zgromadzone lub otrzymane z platformy Sensic do analityki danych, badań marketingowych, studiów nad wpływem reklam i przy pomiarach liczby odbiorców. Pliki cookie Sensic nie są wykorzystywane w bezpośrednich reklamach kierowanych do uczestników Klubu GfK. Dalsze informacje dot. sensic.net znajdują się na stronie http://sensic.net  oraz w Polityce Klubu GfK dotyczącej plików cookie.

 

 1. Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, ochrony naszych uprawnień, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

 

 1. Korzystanie ze strony portalu Klubu GfK („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do wykorzystywania strony internetowej Klubu GfK https://www.askgfk.pl/ („Portal”) oraz ankiet online („Ankiety”), do których będziemy Pana/Panią zapraszać w trakcie uczestnictwa w Klubie GfK, odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

 

 

4          Pozyskiwanie danych z innych źródeł

Poza tym gromadzimy niekiedy dane osobowe odnoszące się do ekspozycji uczestników Klubu GfK na reklamy i treści medialne pochodzące z innych źródeł takich jak sieci reklamowe, platformy mediów społecznościowych czy twórcy witryn i aplikacji mobilnych. W takim przypadku uzyskujemy najpierw Pana/Pani zgodę na pozyskanie danych, informując Pana/Panią o źródłach, z których uzyskujemy te dane. Są to dla nas dane drugorzędne, przy pomocy których wzbogacamy informacje gromadzone od uczestników Klubu GfK  w toku ich udziału w Panelu z myślą o optymalnej obsłudze naszych klientów.

Zasadniczo w przypadku gromadzenia Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł staramy się dowiedzieć, czy dana firma skontaktowała się już z Panem/Panią celem powiadomienia o przekazie danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

 

5          Przekazywanie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe uczestników Klubu GfK w celach opisanych poniżej i tylko podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim innych kategorii podanym w innych miejscach, np. za pomocą formularza zgody dotyczącego określonego badania. GfK podejmuje wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

 1. W obrębie Grupy GfK

GfK należy do organizacji o zasięgu globalnym („Grupa GfK”), w skład której wchodzi wiele firm z Unii Europejskiej i spoza niej. Większość z nich znajduje się w posiadaniu GfK SE w Niemczech. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Grupą GfK w celu przetwarzania i archiwizacji, przy czym Pan/Pani uzyskuje dostęp do naszych usług, wsparcia serwisowego, może podejmować decyzje dotyczące usprawniania naszych usług, rozwoju treści i innych kwestii zgodnie z opisem w sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności. Nie ujawniamy danych osobowych uczestników Klubu GfK  stronom trzecim spoza Grupy GfK, jeśli uczestnicy ci nie wyrazili wcześniej na to wyraźnej zgody.

 

 1. Usługodawcy zewnętrzni

W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy na przykład powierzyć dane osobowe agentom, wykonawcom lub partnerom celem zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przesłania Panu/Pani informacji, o które Pan/Pani prosił/-a, ewentualnie centrom telefonicznym w celu świadczenia usług wsparcia lub prowadzenia wywiadów w ramach przeprowadzanych projektów badań rynkowych. Dane powierzone usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją określonego celu. Usługodawcy ci nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności do własnych celów czy celów stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni GfK są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.


 1. Przeniesienie aktywów

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży albo innego przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać dane, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić poufność danych osobowych oraz powiadamiać odpowiednich użytkowników w wypadku, gdy ich dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

 

 1. Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład GfK reaguje na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania o ile są zgodne z prawem polskim.

 

6          Przekazywanie danych osobowych za granicę

W niektórych przypadkach konieczne będzie przesłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państw trzecich”. Przekazy tego typu mogą odnosić się do działań związanych z przetwarzaniem danych opisanych w sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje również w przypadku, gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w których może obowiązywać inny poziom ochrony danych niż w Pana/Pani kraju zamieszkania. W szczególności międzynarodowy przekaz danych może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

 1. Podmioty prawne Grupy GfK

Podmioty prawne Grupy GfK spoza UE podpisały wewnątrzfirmowe umowy o ochronie danych zawierające standardowe zobowiązania umowne przyjęte przez Komisję Europejską z myślą o ochronie Pana/Pani prywatności i legitymizacji międzynarodowych przekazów danych.

 

 1. Inne strony trzecie spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Przekaz danych osobowych stronom trzecim spoza Grupy GfK odbywać się będzie po uprzednim powiadomieniu Pana/Pani i uzyskaniu (w razie konieczności) Pana/Pani zgody.  Przekaz danych osobowych krajom innym niż te, w stosunku do których Komisja Europejska podjęła stosowną decyzję odnośnie do poziomu ochrony danych, zgodnie z wykazem na stronie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, może mieć miejsce na podstawie porozumień umownych zawierających standardowe zobowiązania umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie środki zabezpieczające stosowane w myśl obowiązującego prawa.

 

7          Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Nie będziemy gromadzić ani przetwarzać danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia, chyba że wyrażą na to zgodę rodzice zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli stwierdzimy, iż nieumyślne zgromadzono dane osobowe dziecka, zostaną one natychmiast usunięte.

 

8          Przetwarzanie danych wrażliwych

W niektórych przypadkach – i w celach określonych w formularzu zgody dotyczącym badania, w którym Pan/Pani uczestniczy jako uczestnik Klubu GfK – może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych dotyczących Pana/Pani („dane wrażliwe”). Dane wrażliwe odnoszą się do danych osobowych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej, stanu zdrowia, życia erotycznego lub orientacji seksualnej. Możemy na przykład przetwarzać dane wrażliwe, które podał/-a Pan/Pani wyraźnie do publicznej wiadomości. Możemy także przetwarzać dane wrażliwe, jeśli ma to związek z ustanowieniem, wykorzystaniem bądź obroną roszczeń prawnych. Możemy ponadto przetwarzać Pana/Pani dane wrażliwe, jeżeli dobrowolnie udzielił/-a Pan/Pani wcześniej wyraźnej i odrębnej zgody na ich przetwarzanie w konkretnym kontekście i celu, np. w związku z uczestnictwem w Klubie GfK.

 

9          Bezpieczeństwo

GfK bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i firmom z Grupy GfK, które mają biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami. 

W przypadku naruszenia danych osobowych GfK stosuje odpowiednie przepisy dot. powiadamiania o takich naruszeniach.

10      Przysługujące Panu/Pani prawa

Każda osoba, której dane dotyczą, ma określone uprawnienia związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności. GfK szanuje prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzi do Pana/Pani zastrzeżeń.

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych:

 

 

 

 

chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne

 

 

 

Uwaga:

 

 

W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako osoby, której dane dotyczą, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykorzystanie przysługujących Panu/Pani uprawnień zgodnie z zapisami niniejszej sekcji — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

 

 

11      Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił/-a Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu GfK przechowuje rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny e-mail czy kampanie rekrutacyjne związane z projektami badań rynkowych). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

 

12      Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wedle własnego uznania w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane – chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

 

13      Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do praw w zakresie ochrony danych prosimy kierować do:

pteam-pl@askgfk.com

Wszelkie zapytania zostaną zgłoszone naszemu Inspektorowi Ochrony Danych. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu e-mailem lub listownie:

e-mail: iod.pl@gfk.com

Adres pocztowy:

GfK Polonia Sp. z o.o. ul. Ludna 2 00-409 Warszawa