Souhlas se zpracováním osobních údajů (Version 1, 01 01, 2018)

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje patří vám! Máte právo vědět, kdo shromažďuje Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná, a jak je používá.

GfK Czech, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ 15271757 (dále “GfK”, “my”, “nás”, "naše") zodpovídá za zpracování osobních údajů účastníků ("Vy", "Váš", "Panelista" ) v [Panelu Online klubu] ("dále Online klub"). O Vaše údaje se pečlivě staráme, a jelikož 25. května 2018 vstoupí v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které definuje podmínky, za kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel a dává Vám jako subjektům těchto údajů řadu práv. Pro nás to nyní znamená skutečnost, že Vás musíme požádat o udělení nových souhlasů se zpracováním osobních údajů.

Společnost GfK je součástí mezinárodní skupiny GfK ("skupina GfK"), která se skládá z několika desítek společností sídlící jak v Evropské unii, tak mimo ní. Tyto společnosti jsou převážně vlastněny společností GfK SE sídlící v Německu.

Vaše osobní údaje zpracováváme podle našich Zásad ochrany osobních údajů a podle ustanovení v tomto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje
Jako společnost zabývající se výzkumem trhu studujeme postoje lidí k výrobkům, produktům a značkám, jejich celkovou spotřebu nebo nákupní chování. Výsledky našich online výzkumů, které se realizují prostřednictvím Online klubu, reportujeme našim klientům ve formě, která neumožňuje identifikovat žádného z respondentů výzkumu trhu, tedy ani Vás. Osobní údaje, které nám poskytujete při registraci do Online klubu, jsou striktně odděleny od dalších údajů, které od vás shromažďujeme v průběhu vlastní výzkumné činnosti (tedy v průběhu vyplňování dotazníků).

Vaše osobní údaje máme uložené pouze po dobu bezpodmínečně nutnou ve vztahu k účelu členství v Online klubu a také k plnění zákonných povinností. Zavedli jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje podle kapitoly "Bezpečnost" našich Zásad ochrany osobních údajů. Vaše údaje mohou být zpracovány manuálně přímo našimi pověřenými zaměstnanci, kteří byli odborně zaškoleni v rozsahu zpracování a ochrany Vašich osobních údajů. Dále mohou být Vaše údaje zpracovány (částečně) prostřednictvím automatizovaných postupů, což v praxi znamená, že k vyhledání Vašich osobních údajů a jejich vyhodnocení (tzv. profilování) používáme různé programy, aplikace a jiné softwary či výpočetní techniky.

Tento postup nám umožňuje:

Například budeme-li provádět výzkum pro osoby starší 60 let, zadáme do našeho programu tento údaj a ten ve svém systému projde všechny členy Online klubu jednoho po druhém a sestaví nám během okamžiku seznam potencionálních respondentů, kteří odpovídají zadanému kritériu.

Důsledkem použití tohoto postupu pak je skutečnost, že Vás nezatěžujeme všemi probíhajícími výzkumy, které provádíme, ale pouze těmi, kterých byste se mohli účastnit a získat tak odměnu dle vzájemně sjednaných podmínek.

Všechny námi používané programy a aplikace pravidelně testujeme a aktualizujeme, abychom v maximální možné míře zajistili správnost jejich fungování.

V souvislosti s tímto postupem máte právo nás kdykoli požádat o lidský zásah týkající se Vašich údajů, tj. aby náš pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedné automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit.

Proč Vás žádáme o souhlas
Zapojení se do Online klubu jako panelista je čistě dobrovolnou záležitostí. Pokud se však rozhodnete do Online klubu zapojit, je nutné mít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud je Vám méně než 16 let, můžete se do Online klubu zapojit pouze s předem daným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Podívejte se prosím na kapitolu "Zpracování osobních údajů členů Online klubu mladších zákonného limitu" našich Zásad ochrany osobních údajů.

Než budete pokračovat, přečtěte si prosím následující informace o typech osobních údajů, které shromažďujeme, pro jaké účely je zpracováváme, a s kým je sdílíme.

1        Osobní údaje, které shromažďujeme, a jak je používáme

2        Sběr osobních údajů z dalších zdrojů

3        Předávání osobních údajů třetím osobám a mezinárodní předávání osobních údajů

4        Uchovávání dat: Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

5        Pravidla nakládání se soubory cookie

6        Informace ohledně Vašich zákonných práv a kontaktní údaje pro případ dalších otázek - Pověřenec pro ochranu osobních údajů/ helpdesk1 Osobní údaje, které shromažďujeme, a jak je používáme

1.1      Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí níž lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. “Přímo”, znamená například za pomocí jména či adresy; “nepřímo” znamená za pomoci kombinace dalších informací.

1.2      Druhy osobních údajů, které shromažďujeme, a jak je používáme

Údaje z registračních dotazníků

Pokud se zaregistrujete jako člen/ka Online klubu na naší webové stránce [www.askgfk.cz] ("dále Online klub"), budete požádáni o vytvoření uživatelského účtu a vyplnění vstupního dotazníku, kde nám poskytnete základní osobní údaje (dále “Vaše registrační údaje"):
• Jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo, datum narození, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, ekonomickou aktivitu, pracovní postavení, Váš příjem, příjem domácnosti a velikost domácnosti,
• Informace o Vašich spotřebitelských návycích a preferencích, jako například, ale nikoliv výlučně, které se týkají finančního sektoru, pojištění, médií, spotřebního zboží, potravin, dovolené a volnočasových aktivit, Vašeho majektu či používání zařízení připojitených k internetu
• Informace o Vašich osobních postojích a názorech či Vašem zdravotním stavu (další informace naleznete níže v části věnované "Citlivým údajům")

Vaše registrační údaje používáme:

 

Informace o bankovním účtu používáme k převodu peněz - odměn získaných účastí v Online klubu, pokud se rozhodnete pro výběr odměn formou peněz.

Dále používáme Vaše registrační údaje v anonymizované podobě pro statistické účely, například pohlaví, věkovou skupinu odvozenou od Vašeho data narození, region bydliště odvozeného na základě Vašeho PSČ. Tímto způsobem můžeme dále klientovi reportovat, jaké procento všech respondentů mužského a ženského pohlaví či věkové skupiny nebo regionu odpovědělo na určité otázky během on-line výzkumu.

1.2.1    Údaje z výzkumů

Údaje z výzkumů vlastně znamenají Vaše odpovědi zadané v online dotaznících. Zatímco Vaše registrační údaje a údaje z výzkumu striktně oddělujeme a ukládáme je zvlášť, mohou být teoreticky i nadále kombinovány, což by mohlo údaje z výzkumu proměnit v osobní údaje, alespoň po dobu kdy máme uloženy Vaše registrační údaje.

Údaje z výzkumů využíváme k vyhodnocování a reportování výsledků výzkumů našim klientům (tedy zadavatelům výzkumů) v anonymizované formě. Anonymizovaná forma představuje formu, která neumožňuje klientovi nebo jinému příjemci odvodit z těchto údajů totožnost respondentů, tedy ani Vás osobně. Ve většině případech reportujeme výsledky výzkumu našim klientům v agregované formě, například jako shrnutí toho, jaký podíl všech mužů a žen účastnících se výzkumu nebo jaké věkové skupiny odpověděl tak či onak.

Údaje z výzkumů mohou zahrnovat (ale opět nikoliv výlučně):
• Informace o Vašich spotřebních návycích a preferencích, například o spotřebním zboží, potravinách, bankách, pojištění, médiích, automobilech, technologiích, lécích, cestování a volnočasových aktivitách, Vašem majetku nebo používání zařízení připojitelných k internetu
• Informace o Vašich postojích k určitým značkám, výrobkům nebo životnímu stylu

1.2.2        Cookie a data z nich plynoucí

Na portálu Online klubu, ale také v průběhu online výzkumů shromažďujeme údaje, včetně osobních údajů, prostřednictvím souborů cookies, tak jak je stanoveno v našich Pravidlech nakládání se soubory cookies. Takto získané údaje dále kombinujeme s Vašimi registračními údaji a údaji získanými z výzkumů, tak jak je potřeba pro účely výzkumu trhu, výzkumu účinnosti reklamy a/nebo měření médií/ sledovanosti.

1.3      Citlivé údaje

Můžeme shromažďovat zvláštní kategorie osobních údajů, které se vás týkají, tzv. "citlivé údaje", a to jak jako součást Vašich registračních údajů, tak i jako údaje zadané v průběhu výzkumu. Citlivé údaje se týkají osobních údajů pojednávajících o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajích, biometrických údajích, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Shromažďujeme a používáme citlivé údaje pouze v případě potřeby pro konkrétní účel Online klubu, například pro stanovení výběru respondentů pro výzkumy v oblasti zdravotnictví.

 

2          Sběr osobních údajů z dalších zdrojů

V současné době neshromažďujeme Vaše osobní data z žádných dalších zdrojů, pokud by se tak stalo, budeme Vás samozřejmě nejprve předem informovat o zdroji (včetně detailních informací o dané společnosti), o kategoriích sbíraných osobních údajů a také použití těchto osobních dat.

 

3          Předávání osobních údajů třetím osobám a mezinárodní předávání osobních údajů

Společnost GfK může předávat Vaše osobní údaje třetím osobám, ale pouze údaje potřebné pro jasně určený, omezený účel a pouze po dobu nezbytně nutnou, jak je uvedeno v kapitole "Jak předáváme osobní údaje" a "Mezinárodní předávání osobních údajů" našich Zásad ochrany osobních údajů. Osobní údaje členů Online klubu našim klientům (zadavatelům výzkumů) zásadně nepředáváme.

V případě, že jsou Vaše údaje předány do třetích zemí, tedy mimo území EU, je zajištěna jejich náležitá ochrana, a to na základě:

Vaše veškeré osobní údaje jsou nahrané na portálu Atlas a webové stránce www.askgfk.cz, které obě hostuje a spravuje GfK SE, Nordwestring 101 90419 Nuremberg Germany, VAT no.: DE 133 500 719). Údaje zde uložené slouží pro výběr vzorku, rozesílání pozvánek a správu Online klubu. Üdaje jsou zde uloženy po celou dobu Vašeho členství v Online klubu.

Telefonicky Vás s nabídkou průzkumu pro společnost GfK může také náš dodavatel společnost DataCollect s.r.o., Geologická 575/2; 152 00 Praha 5, IČ 27242480. DataCollect pro nás pouze realizuje telefonickou rekrutaci nebo výzkum, Vaše osobní údaje vymaže ihned po skončení dané telefonické rekrutace nebo výzkumu.

 

4          Uchovávání dat: Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Zatímco obvykle mažeme všechna Vaše osobní data do 12 měsíců po skončení Vašeho členství v Online klubu, některé Vaše osobní údaje uchováváme ze zákonných důvodů a v souladu s našimi Zásad ochrany osobních údajů déle.

 

5          Pravidla nakládání se soubory cookies

 

6          Informace ohledně Vašich zákonných práv a kontaktní údaje pro případ dalších otázek - Pověřenec pro ochranu osobních údajů/ helpdesk

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se tohoto Souhlasu nebo ochrany Vašeho soukromí a osobních údajů souvisejících s Vaší účastí v Online klubu nebo chcete vykonat některé z Vašich zákonných práv jako odvolání souhlasu, opravu Vašich osobních údajů, omezení zpracování, přístupu, přenositelnost nebo výmaz, jak je stanoveno v kapitole "Vaše práva" našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adresu:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, GfK Czech, Na Hřebenech II. 1718/10, 147 00 Praha 4 nebo emailem DPO_oklub@gfk.com.

Rádi bychom Vás poprosili, zda byste o sobě napsal/a co nejvíce informací, abyste nám usnadnil/a dohledání Vámi žádaných informací.

Pokud však máte jakýkoliv dotaz týkající se Online klubu, Vaší účasti v něm nebo odměn, které nabízíme členům Online klubu za účast v panelu či projektech, kontaktujte prosím helpdesk Online klubu: pteam-cz@askgfk.com.