Obsah

1        O nás. 3

2        Co jsou osobní údaje. 3

3        Použití osobních údajů. 3

4        Sběr osobních údajů z jiných zdrojů. 5

5        Sdílení osobních údajů. 5

6        Mezinárodní předávání osobních údajů. 6

7        Nakládání s osobními údaji členů Online klubu mladších zákonného limitu. 7

8        Zpracování citlivých údajů. 7

9        Bezpečnost 7

10      Vaše práva. 8

11      Výmaz osobních údajů. 10

12      Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. 11

13      Kontaktní údaje. 11

 


 

1          O nás

GfK Czech, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha, IČO 15271757 (dále "GfK", “my”, “nás”, “naše”) zodpovídá za zpracování osobních údajů, které o Vás („Vy“, „Vaše“, „člen Online klubu“) shromažďujeme v průběhu Vašeho členství v online panelu (dále „Online klub“) a s tím spojených výzkumných aktivit. Vzhledem k tomu, že sídlíme v Evropské unii, zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými evropskými předpisy o ochraně údajů (GDPR) a dalšími zákonnými ustanoveními.

Jsme společnost zabývající se výzkumem trhu a členem mezinárodní organizace ESOMAR i českého SIMARu. Dodržujeme profesionální standardy, které ESOMAR i SIMAR stanovují pro své členy, a současně chráníme soukromí Vás - účastníků našich projektů výzkumu trhu.

 

2          Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí níž lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. “Přímo”, znamená například za pomocí jasných identifikátorů, jako jsou jméno či adresa; “nepřímo” znamená za pomoci kombinace dalších informací. Mezi osobní údaje patří zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození či rodné číslo.

 

3          Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme pro účely popsané níže, které jsou plně v souladu se Souhlasem se zpracováním osobním údajů. Neshromažďujeme, ani nezpracováváme žádné další osobní údaje, než které jsou nutné ke splnění daných účelů. Osobní údaje používáme pouze za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud jste výslovně neposkytl/a souhlas s jiným použitím Vašich osobních dat, například pomocí Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro některý z panelů. Pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje použít k jinému účelu, než který je uvedený na Souhlasu se zpracováním osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat. V případech kdy je zpracování dovoleno pouze na základě platného souhlasu, použijeme Vaše osobní údaje pro jiný účel pouze s Vaším předem daným souhlasem.

  1. Registrační údaje a přímá komunikace

Pro řadu úkonů shromažďujeme Vaše osobní údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, která nám uvedete při registraci do panelu/ výzkumného projektu (“Registrační údaje”). Vaše registrační údaje slouží ke komunikaci s Vámi ohledně našich služeb, projektů a informací ohledně našich podmínek, pravidel a zásad. Vaše registrační údaje či obsah naší komunikace také používáme pro účely další komunikace, jak je uvedeno v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám udělujete, když se k nám přidáváte jako člen Online klubu.

 

  1. Účast v Online klubu

Vedle registračních údajů shromažďujeme od členů Online klubu také další relevantní informace, včetně osobních údajů. Sbíráme například následující osobní údaje:

(společně označované jako "Panelová data").

 

  1. Zákonná povinnost a právní ochrana

Vaše osobní údaje můžeme použít a uchovávat pro účely našeho oprávněného zájmu, jako jsou prevence, odhalování nebo vyšetřování protiprávního jednání, prevence podvodů nebo jakéhokoli jiného zneužívání našich služeb a informačních systémů. Vaše osobní údaje můžeme také potřebovat a použít pro požadavky interního nebo externího auditu, k účelům informační bezpečnosti, pro ochranu či prosazování našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku.

 

  1. Používání webových stránek/ portálu panelu (dále “Portál Online klubu”)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se také vztahují k Vašemu používání našich webových stránek www.askgfk.cz a vyplňování online výzkumů (dále “Výzkumy”), k jejichž účasti Vás v průběhu Vašeho členství v Online klubu můžeme pozvat za použití následujících mechanizmů a prvků souvisejícími s ochranou osobních údajů.

 

 

 

4          Sběr osobních údajů z jiných zdrojů

Můžeme rovněž shromažďovat údaje týkající se vystavení členů Online klubu reklamě a relevantnímu mediálnímu obsahu z jiných zdrojů, jako jsou reklamní sítě, platformy sociálních médií a webové stránky a mobilní aplikace. Pokud bychom tak chtěli učinit, vyžádáme si nejprve předchozí souhlas člena Online klubu s tímto sběrem dat a informujeme ho o zdrojích, ze kterých jeho osobní údaje shromažďujeme. Tato sekundární data bychom využili k obohacení údajů, které shromažďujeme od členů Online klubu během jejich členství v Onlline klubu, abychom dokázali našim klientům nabídnout detailnější vstup a poznatky.

Obecně platí, že pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje z jiných zdrojů, pak se nejprve ujistíme, že Vás třetí osoba (tedy náš zdroj) již předem informovala o předání osobních údajů nám, anebo Vás budeme při našem prvním kontaktu informovat, jak jsme obdrželi Vaše osobní údaje a poskytli Vám všechny informace požadované platnými právními předpisy upravujícícmi ochranu osobních údajů.

 

5          Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze těm třetím osobám a za účelů dle popisu níže – pokud jste s předáním Vašich osobních údajů dalším třetím stranám výslovně souhlasil/a, například vyplněním Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní panel. Společnost GfK zavede příslušná opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou zpracovány, zajištěny a převedeny v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

  1. V rámci skupiny GfK

GfK Czech je součástí mezinárodní skupiny (dále “skupina GfK”), která se skládá z řady společností sídlících v Evropské unii i mimo ni. Většina z nich je vlastněna GfK SE sídlící v Německu. Vaše osobní údaje mohou být předány jedné nebo více společností, které jsou součástí mezinárodní skupiny GfK, pokud to je potřeba pro zpracování a uložení dat, poskytnutí Vám přístupu k našim službám, poskytnutí podpory klientům, zlepšování služeb, vývoj obsahu nebo pro jiné účely, jak je popsáno v kapitole 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nepředáváme osobní údaje členů Online klubu třetím osobám mimo skupinu GfK, pokud členové Online klubu předem nedali svůj výslovný souhlas s tímto konkrétním úkonem.

 

Vaše veškeré osobní údaje jsou nahrané na portálu Atlas a webové stránce www.askgfk.cz, které obě hostuje a spravuje GfK SE, se sídlem Nordwestring 101, 90419 Norimberk, Německo, VAT no.: DE 133 500 719). Údaje zde uložené slouží pro výběr vzorku, rozesílání pozvánek a správu Online klubu. GfK SE také spravuje server, na který se ukládají data z dotazníků.

 

K Vašim údajům má přístup Online Research Manager SK&CZ a jeho tým, který Online klub spravuje, ti právně spadají pod GfK Slovakia, s.r.o., se sídlem Račianska 153, 931 54 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00602272. Vedle nich mohou výběr udělat i další CST týmy skupiny GfK (GfK SE, GfK Romania, se sídlem Strada George Constantinescu, Nr: 3,
020339 Bukurešť, Rumunsko nebo GfK Poland, se sídlem 2 Ludna Street, 00-406 Varšava, Polsko). Dotazníky programují (a mohou pracovat s databázemi) zaměstnanci GfK Bulgaria, 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 1124 Sofia, Bulharsko.

 

 

  1. Externí poskytovatelé služeb

V případě potřeby pověřujeme další společnosti a jednotlivce, aby za nás plnili určité úkoly vyplývající z našich služeb v rámci dohod o zpracování dat. Můžeme například poskytnout osobní údaje smluvním partnerům nebo dodavatelům, tedy partnerům, kteří spravují hosting našich databází a aplikací, zpracovávají data, informace, které jste si vyžádal/a, nebo v rámci call-centra poskytují podpůrné služby či realizaci rozhovorů v průběhu projektů výzkumu trhu. Tyto údaje sdílíme nebo zpřístupňujeme pouze externím poskytovatelům služeb v rozsahu, který daný účel vyžaduje. Tyto údaje nesmí být danou třetí stranou používány k jiným účelům, zejména pak ne pro vlastní účely nebo účely třetích stran. Externí poskytovatelé služeb GfK jsou smluvně zavázáni respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů, jednat pouze v souladu s Vaším Souhlasem se zpracováním osobním údajů a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a jsou též povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 

Telefonicky Vás s nabídkou průzkumu pro společnost GfK může kontaktovat také náš dodavatel společnost DataCollect s.r.o., Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, IČO 27242480. DataCollect pro nás pouze realizuje telefonickou rekrutaci nebo výzkum, po jehož skončení Vaše data okamžitě vymaže.

 

  1. Orgány státní správy

Vaše osobní údaje předáme pouze těm orgánům státní správy, abychom naplnili naše zákonné povinnosti. GfK například odpoví žádosti soudů, orgánů činných v trestním řízení, regulačních agentur a dalších veřejných a vládních orgánů, a to i v případě, že se nebude jednat o orgány sídlící v zemi Vašeho bydliště.

 

6          Mezinárodní předávání osobních údajů

Za určitých okolností také bude nutné, aby společnost GfK předala Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii/ Evropský hospodářský prostor (EHP), do tzv. "třetích zemí". Takové předání do třetích zemí se může dotýkat veškerých zpracovatelských činnosti popsaných v kapitole 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí i v případě, že předáváme osobní údaje do třetích zemí, v nichž se uplatňuje odlišná úroveň ochrany osobních údajů než v České republice. V realitě může v rámci mezinárodního předání údajů dojít zejména k předáním údajů:

  1. Právnickým osobám skupiny GfK

Právnické osoby mezinárodní skupiny GfK sídlící mimo Evropskou unii uzavřely dohody o ochraně údajů v rámci společnosti s použitím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí s cílem poskytnout Vám dostatečné a vhodné záruky ochrany Vašeho soukromí a Vašich údajů a zajistit bezpečnost mezinárodního předávání dat.

 

  1. Dalším třetím stranám sídlící mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)

Jakékoliv předání osobních údajů třetím osobám mimo skupinu GfK bude prováděno až po předchozím oznámení této skutečnosti Vaší osobě, případně, kde je to nutné, i s Vaším souhlasem. Jakékoliv předání osobních údajů do jiných zemí, než v kterých Evropská komise považuje úroveň ochrany osobních údajů za přiměřenou, bude provedeno na základě smluvních dohod zahrnujících standardní smluvní ustanovení přijaté Evropskou komisí nebo na základě jiných vhodných záruk v souladu s platnými právními předpisy. Seznam zemí, ve kterých Evropská komise považuje úroveň ochrany osobních údajů za přiměřenou, je uveden zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

 

7          Nakládání s osobními údaji členů Online klubu mladších zákonného limitu

Neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje členů Online klubu mladších než 16 let – pokud nemáme aktuální souhlas zákonného zástupce v souladu s platnými právními předpisy. Když zjistíme, že máme uložené osobní údaje člena Online klubu mladšího 16 let, které byly neúmyslně shromážděny, bez zbytečného odkladu tyto údaje vymažeme.

 

8          Zpracování citlivých údajů

V určitých případech a pro účely uvedené v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a v průběhu registrace do Online klubu (či ho obnovil/a při zavádění nařízení EU v roce 2018), můžeme zpracovávat zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (tzvn. "citlivé údaje"). Citlivé údaje se týkají osobních údajů pojednávajících o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajích, biometrických údajích, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Můžeme ale rovněž zpracovávat citlivé údaje, které jste o sobě sám/a zveřejnil/a (např. na sociálních sítích). Vaše citlivé údaje můžeme rovněž zpracovávat, pokud jste svobodně poskytl/a svůj předem daný, výslovný a samostatný souhlas v konkrétním kontextu pro určitý účel, například během Vašeho členství v Online klubu.

 

9          Bezpečnost

Bezpečnost dat je pro GfK prioritou. Používáme dostatečnou úroveň zabezpečení, a proto jsme zavedli přiměřené fyzické, elektronické a administrativní postupy k ochraně shromážděných údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným. Naše pravidla a zásady týkající se bezpečnosti informací postupují podle obecně uznávaných mezinárodních standardů a jsou pravidelně revidovány a aktualizovány, aby dokázaly reagovat na naše obchodní potřeby, technologické změny a regulační požadavky. Přístup k Vašim osobním údajům je poskytován pouze těm zaměstnancům, poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem GfK, kteří je potřebují znát z provozních či obchodních důvodů nebo aby mohli splnit své povinnosti.

V případě porušení ochrany údajů obsahujících osobní údaje bude společnost GfK dodržovat platné právní předpisy a pravidla o oznamování porušení ochrany osobních údajů.

 

10      Vaše práva

Jako subjekt údajů máte konkrétní práva daná právními předpisy, která se týkají osobních údajů. To platí pro veškeré zpracovatelské činnosti uvedené v kapitole 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. GfK respektuje Vaše individuální práva a zavazuje se adekvátně řešit všechny Vaše dotazy.

Následující seznam obsahuje informace o Vašich právech, která vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních dat:

 

 

 

a zároveň, pokud tedy nebylo zpracování nezbytné:

 

 

 

 

Důležité:

 

 

V takových případech, kdy Vás nedokážeme identifikovat jako subjekt údajů, nejsme schopni vyhovět Vaší žádosti o splnění Vašich zákonných práv popsaných v této kapitole, tedy pokud neposkytnete další informace umožňující Vaši identifikaci. Také Vás máme právo požádat o ověření totožnosti v případě, kdy máme o Vaší totožnosti jakékoliv pochybnosti.

 

11      Výmaz osobních údajů

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k dokončení či vyhodnocení daného projektu nebo Vašeho členství v Online klubu, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tudíž Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Vedle toho také nesmažeme kompletně všechny Vaše osobní údaje, pokud nás požádáte, abychom Vás již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem společnost GfK uchovává záznamy, které obsahují informace o osobách, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění Vašeho požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah Vašich osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám samozřejmě nezadáte jiná specifika.

 

12      Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data "aktualizováno" uvedeného výše. K Vašim osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud jste tedy neudělil/a souhlas s jiným zacházením.

 

13      Kontaktní údaje

Vaše dotazy týkající se předmětu ochrany údajů a jakékoliv žádosti o splnění Vašich zákonných práv, prosím, směřujte na:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Email: DPO_Oklub@gfk.com
Adresa: GfK Czech, Na Hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4