Obsah

1        O nás 3

2        Čo sú osobné údaje 3

3        Použitie osobných údajov 3

4        Zber osobných údajov z ďalších zdrojov 5

5        Zdieľanie osobných údajov 5

6        Medzinárodný prenos osobných údajov 6

7        Spracovanie osobných údajov členov Online klubu mladších ako je zákonom stanovený limit 7

8        Spracovanie citlivých údajov 7

9        Bezpečnosť 7

10      Vaše práva 8

11      Výmaz osobných údajov 10

12      Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov 11

13      Kontaktné údaje 11

 

 

 

 

                                                                                                                          

1          O nás

GfK Slovakia, s.r.o., so sídlom Račianska 153, 931 54 Bratislava, IČO 00602272 (ďalej "GfK", "my", "nás", "naše") zodpovedá za spracovanie osobných údajov, ktoré o Vás ("Vy", "Vaše", "člen Online klubu") zhromažďujeme počas Vášho členstva v online paneli (ďalej "Online klub") a s tým spojenými výskumnými aktivitami. Vzhľadom k tomu, že sídlime v Európskej únii, spracovávame osobné údaje v súlade s platnými európskymi predpismi o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími zákonnými ustanoveniami.

Sme spoločnosť zaoberajúca sa výskumom trhu a členom medzinárodnej organizácie ESOMAR. Dodržiavame profesionálne štandardy, ktoré ESOMAR stanovuje pre svojich členov, a súčasne chránime súkromie Vás - účastníkov našich projektov výskumu trhu.

 

2          Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo", znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú meno či adresa; "Nepriamo" znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo.

 

3          Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na účely opísané nižšie, ktoré sú úplne v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov. Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje, než tie, ktoré sú potrebné na splnenie uvedených účelov. Osobné údaje používame iba na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ak ste výslovne neposkytli súhlas s iným použitím Vašich osobných údajov, napríklad pomocou Súhlasu so spracovaním osobných údajov pre niektorý z panelov. Ak by sme chceli Vaše osobné údaje použiť na iný účel, než ktorý je uvedený v Súhlase so spracovaním osobných údajov, budeme Vás o tom vopred informovať. V prípadoch, kedy je spracovanie dovolené len na základe platného súhlasu, použijeme Vaše údaje pre iný účel len s Vašim vopred udeleným súhlasom.

  1. Registračné údaje a priama komunikácia

Vaše osobné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa, ktoré nám uvádzate pri registrácii do panela/ výskumného projektu ("Registračné údaje") zhromažďujeme pre viacero úkonov. Vaše registračné údaje slúžia na komunikáciu s Vami o našich službách, projektoch a informáciách ohľadom našich podmienok, pravidiel a zásad. Vaše registračné údaje alebo obsah našej komunikácie tiež používame na ďalšiu komunikáciu, ako je uvedené v Súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý nám udeľujete, keď sa k nám pridávate ako člen Online klubu.

 

  1. Účasť v Online klube

Popri registračných údajoch zhromažďujeme od členov Online klubu aj ďalšie relevantné informácie, vrátane osobných údajov. Zbierame napríklad osobné údaje:

 

(spoločne označované ako "Panelové dáta").

 

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných Súhlasoch pre konkrétne výskumné projekty.

 

  1. Sensic.net

Sensic.net ("Sensic") je platforma pre sledovanie súborov cookies, ktorá zhromažďuje informácie o styku s reklamou a jej účinkoch alebo používaní streamovaných médií v súvislosti s online výskumnými panelmi spoločnosti GfK a tretích osôb, rovnako ako so všeobecným meraním sledovanosti, ktoré nie je spojené s konkrétnym panelom. Spoločnosť GfK používa osobné údaje zozbierané alebo prijaté zo Sensicu pre analýzu dát, marketingový výskum, výskum vplyvu a účinku reklamy a meranie sledovanosti. Sensic cookies neslúžia na to, aby samé o sebe robili priamo reklamu pre členov Online klubu. Ďalšie informácie o sensic.net nájdete na http://sensic.net/ a v Pravidlách zaobchádzania so súbormi cookies.

 

  1. Zákonná povinnosť a právna ochrana

Vaše osobné údaje môžeme použiť a uchovávať s cieľom nášho oprávneného záujmu, ako je prevencia, odhaľovanie alebo vyšetrovanie nelegálneho konania, prevencia podvodov alebo akéhokoľvek iného zneužívania našich služieb a informačných systémov. Vaše osobné údaje môžeme takisto požadovať a použiť pre požiadavky interného alebo externého auditu, na účely informačnej bezpečnosti, na ochranu alebo presadzovanie našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku.

 

  1. Používanie webových stránok/ portálu panela (ďalej "Portál Online klubu")

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa tiež vzťahujú k Vášmu používaniu našich webových stránok www.askgfk.sk a na vypĺňanie online výskumov (ďalej "Výskumy"), ku ktorých účasti Vás v priebehu Vášho členstva v Online klube môžeme pozvať s využitím nasledujúcich mechanizmov a prvkov súvisiacich s ochranou osobných údajov.

 

-      Cookies: Náš portál (online klub) a výskumy používajú súbory cookies a ďalšie technológie, ktoré zlepšujú výkonnosť webových stránok, užívateľskú skúsenosť, bezpečnosť i užívateľský zážitok a slúžia na výskum účinnosti reklamy či meranie médií, ako sa opisuje v Pravidlách zaobchádzania so súbormi cookies pre účely Online klubu.

-       Log-files (súbory protokolov): Na portáli Online klubu a v priebehu výskumov zhromažďujeme dáta, vrátane osobných údajov, ktoré sú o Vašom zariadení, keď sa pripojení na internet, všeobecne dostupné. Tieto dáta zahŕňajú, ale nie výlučne, IP adresu (adresu internetového protokolu), typ a verziu operačného systému a prehliadača, poprípadne (ak je to možné) výrobcu a model zariadenia a dátum a čas každej požiadavky zaslanej na naše servery.

-      Webové stránky tretích strán: Pre pohodlie návštevníkov môže portál Online klubu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú spojené, riadené ani spravované spoločnosťou GfK. Tu popísané pravidlá a postupy sa na tieto webové stránky nevzťahujú. Nie sme zodpovední za bezpečnosť a súkromie akýchkoľvek údajov zhromaždených týmito tretími stranami. Odporúčame kontaktovať priamo správcu danej webovej stránky pre získanie informácií o ich ochrane osobných údajov.

 

4       Zber údajov z ďalších zdrojov

Údaje týkajúce sa vystavenia členov Online klubu reklame a relevantnému mediálnemu obsahu môžeme taktiež zhromažďovať z iných zdrojov, ako sú reklamné siete, platformy sociálnych médií, webové stránky a mobilné aplikácie. Ak by sme tak chceli urobiť, vyžiadame si najprv predchádzajúci súhlas člena Online klubu s týmto zberom dát a informujeme ho o zdrojoch, z ktorých jeho osobné údaje zhromažďujeme. Tieto sekundárne dáta by sme využili na obohatenie údajov, ktoré zhromažďujeme od členov Online klubu počas ich členstva v Onlline klube, aby sme dokázali našim klientom ponúknuť detailnejšie vstupy a poznatky.

Všeobecne platí, že ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje z iných zdrojov, najskôr sa uistíme, že Vás tretia osoba (teda náš zdroj) už vopred informovala o prenose osobných údajov nám, alebo Vás budeme pri našom prvom kontakte informovať, ako sme dostali Vaše osobné údaje a poskytli Vám všetky informácie požadované platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 

5       Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sprístupníme iba tým tretím osobám a na účely podľa popisu nižšie - ak ste s odovzdaním Vašich osobných údajov ďalším tretím stranám výslovne súhlasili, napríklad vyplnením Súhlasu so spracovaním osobných údajov pre konkrétny panel. Spoločnosť GfK zavedie príslušné opatrenia, aby zabezpečila, že Vaše osobné údaje budú spracované, zaistené a prevedené v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

  1. V rámci skupiny GfK

GfK Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny (ďalej "skupina GfK"), ktorá sa skladá z viaceých spoločností sídliacich v Európskej únii aj mimo nej. Väčšina z nich je vlastnená GfK SE sídliacou v Nemecku. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané jednej alebo viacerým spoločnostiam, ktoré sú súčasťou medzinárodnej skupiny GfK, ak to je potrebné pre spracovanie a uloženie dát, poskytnutie Vám prístupu k našim službám, poskytnutie podpory klientom, zlepšovanie služieb, vývoj obsahu alebo na iné účely, ako je popísané v kapitole 3 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Neposkytujeme osobné údaje členov Online klubu tretím osobám mimo skupiny GfK, ak členovia Online klubu vopred nedali svoj výslovný súhlas s týmto konkrétnym úkonom.

 

Všetky Vaše osobné údaje sú nahrané na portáli Atlas a webovej stránke www.askgfk.sk, ktoré obidvoje hosťuje a spravuje GfK SE, so sídlom Nordwestring 101, 90419 Norimberg, Nemecko, VAT no.: DE 133 500 719). Údaje tu uložené slúžia na výber vzorky, rozosielanie pozvánok a správu Online klubu. GfK SE tiež spravuje server, na ktorý sa ukladajú dáta z dotazníkov.

 

K Vašim údajom má prístup Online Research Manager SK & CZ a jeho tím. Okrem nich môžu uskutočniť výber aj ďalšie CST tímy skupiny GfK (GfK SE, GfK Romania, so sídlom Strada George Constantinescu, Nr: 3, 020339 Bukurešť, Rumunsko alebo GfK Poland, so sídlom 2 Ludna Street, 00-406 Varšava, Poľsko). Dotazníky programujú (a môžu pracovať s osobnými údajmi) zamestnanci GfK Bulgaria, 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 1124 Sofia, Bulharsko.

 

  1. Externí poskytovatelia služieb

V prípade potreby poverujeme ďalšie spoločnosti a jednotlivcov, aby za nás plnili určité úlohy vyplývajúce z našich služieb v rámci dohôd/ zmlúv o spracovaní dát. Môžeme napríklad poskytnúť osobné údaje zmluvným partnerom alebo dodávateľom, teda partnerom, ktorí spravujú hosting našich databáz a aplikácií, spracovávajú dáta, informácie, ktoré ste si vyžiadali, alebo v rámci call-centra poskytujú podporné služby či realizáciu rozhovorov počas projektov výskumu trhu. Tieto údaje zdieľame alebo sprístupňujeme len externým poskytovateľom služieb v rozsahu, ktorý daný účel vyžaduje. Tieto údaje nesmú byť treťou stranou používané na iné účely, najmä nie pre vlastné účely alebo účely tretích strán. Externí poskytovatelia služieb GfK sú zmluvne zaviazaní rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov, konať len v súlade s Vašim Súhlasom so spracovaním osobným údajov a týmito Zásadami ochrany osobných údajov a sú tiež povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k Vašim osobným údajom.

 

Telefonicky Vás s ponukou prieskumu pre spoločnosť GfK môže kontaktovať aj náš dodávateľ spoločnosť Crystal Call, a.s., so sídlom Hálkova St 1/A, 831 03 Bratislava, IČO 35880805. Crystal Call pre nás realizuje iba telefonickú regrutáciu alebo výskum, po ktorého skončení Vaše dáta okamžite vymaže.

 

  1. Orgány štátnej správy

Vaše osobné údaje odovzdáme iba tým orgánom štátnej správy, aby boli naplnené naše zákonné povinnosti. GfK napríklad odpovie žiadosti súdov, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných agentúr a ďalších verejných a vládnych orgánov, a to aj v prípade, že sa nebude jednať o orgány sídliace v krajine Vášho bydliska.

 

6       Medzinárodný prenos osobných údajov

Za určitých okolností bude taktiež potrebné, aby spoločnosť GfK odovzdala Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie/ Európsky hospodársky priestor (EHP), do tzv. "Tretích krajín". Takéto odovzdanie do tretích krajín sa môže dotýkať všetkých spracovateľských činností opísaných v kapitole 3 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade, že odovzdávame osobné údaje do tretích krajín, v ktorých sa uplatňuje iná úroveň ochrany osobných údajov ako v Slovenskej republike. V praxi môže v rámci medzinárodného prenosu údajov dôjsť najmä k prevedeniu údajov:

 

  1. Právnickým osobám skupiny GfK

Právnické osoby medzinárodnej skupiny GfK sídliace mimo Európskej únie uzavreli dohody o ochrane údajov v rámci spoločnosti s použitím štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou s cieľom poskytnúť Vám dostatočné a vhodné záruky ochrany Vášho súkromia a Vašich údajov a zaistiť bezpečnosť medzinárodného prenosu dát.

 

  1. Ďalším tretím stranám sídliacim mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Akýkoľvek prenos osobných údajov tretím osobám mimo skupiny GfK sa bude realizovať až po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti Vašej osobe, prípadne, ak je to potrebné, aj s Vašim súhlasom. Akékoľvek odovzdanie osobných údajov do iných krajín, než tých, v ktorých Európska komisia považuje úroveň ochrany osobných údajov za primeranú, bude vykonané na základe zmluvných dohôd zahrňujúcich štandardné zmluvné ustanovenia prijaté Európskou komisiou alebo na základe iných vhodných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi. Zoznam krajín, v ktorých Európska komisia považuje úroveň ochrany osobných údajov za primeranú, je uvedený tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

 

7       Zaobchádzanie s osobnými údajmi členov Online klubu mladších ako je zákonom stanovený limit

Nezhromažďujeme ani nespracovávame osobné údaje členov Online klubu mladších ako 16 rokov - ak nemáme aktuálny súhlas zákonného zástupcu v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak zistíme, že máme uložené osobné údaje člena Online klubu mladšieho 16 rokov, ktoré boli neúmyselne zhromaždené, bez zbytočného odkladu tieto údaje vymažeme.

 

8       Spracovanie citlivých údajov

V určitých prípadoch a pre účely uvedené v Súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili počas registrácie do Online klubu (alebo ho obnovili pri zavádzaní nariadenia EÚ v roku 2018), môžeme spracovávať osobitné kategórie Vašich osobných údajov (tzvn. "citlivé údaje"). Citlivé údaje sa týkajú osobných údajov vypovedajúcich o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, genetických údajoch, biometrických údajoch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. Môžeme ale spracovávať aj citlivé údaje, ktoré ste o sebe sami zverejnili (napr. na sociálnych sieťach). Vaše citlivé údaje môžeme taktiež spracovávať, ak ste slobodne poskytli svoj vopred daný, výslovný a samostatný súhlas v konkrétnom kontexte pre konkrétny účel, napríklad počas Vášho členstva v Online klube.

 

 

9       Bezpečnosť

Bezpečnosť dát je pre GfK prioritou. Používame dostatočnú úroveň zabezpečenia, a preto sme zaviedli primerané fyzické, elektronické a administratívne postupy na ochranu zhromaždených údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu k osobným údajom prenášaným, uloženým alebo inak spracovávaným. Naše pravidlá a zásady týkajúce sa bezpečnosti informácií postupujú podľa všeobecne uznávaných medzinárodných štandardov a sú pravidelne revidované a aktualizované, aby dokázali reagovať na naše obchodné potreby, technologické zmeny a regulačné požiadavky. Prístup k Vašim osobným údajom je poskytovaný iba tým zamestnancom, poskytovateľom služieb alebo pridruženým spoločnostiam GfK, ktorí ich potrebujú poznať kvôli prevádzkovým alebo obchodným dôvodom alebo aby mohli splniť svoje povinnosti.

V prípade porušenia ochrany údajov obsahujúcich osobné údaje bude spoločnosť GfK dodržiavať platné právne predpisy a pravidlá o oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov.

 

10      Vaše práva

Ako subjekt údajov máte konkrétne práva stanovené legislatívou, ktoré sa týkajú osobných údajov. To platí pre všetky spracovateľské činnosti uvedené v kapitole 3 týchto Zásad ochrany osobných údajov. GfK rešpektuje Vaše individuálne práva a zaväzuje sa náležite riešiť všetky Vaše otázky.

Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o Vašich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité:

V takýchto prípadoch, keď Vás nedokážeme identifikovať ako subjekt údajov, nie sme schopní vyhovieť Vašej žiadosti o splnení Vašich zákonných práv opísaných v tejto kapitole, pokiaľ teda neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce Vašu identifikáciu. Tiež Vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o Vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti.

 

11      Výmaz osobných údajov

Všeobecne platí, že spracovávame a uchovávame osobné údaje len počas doby nevyhnutne potrebnej na ukončenie či vyhodnotenie daného projektu alebo Vášho členstva v Online klube, a ďalej počas obdobia, v ktorom sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje teda vymažeme, ak už nebudú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené.

Popritom nevymažeme kompletne všetky Vaše osobné údaje, ak nás požiadate, aby sme Vás už v budúcnosti ďalej nekontaktovali. Spoločnosť GfK uchováva záznamy, ktoré obsahujú informácie o osobách, ktoré si už v budúcnosti neželajú byť znovu kontaktované (napr. prostredníctvom hromadných e-mailov, regrutačných e-mailov alebo pozvánok pre projekty výskumu trhu). Pre splnenie Vašej požiadavky uschováme iba nevyhnutný rozsah Vašich osobných údajov za účelom vedenia záznamu o budúcom nekontaktovaní, ak nám, samozrejme, nezadáte iné špecifiká.

 

12      Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu Vám odporúčame priebežne sledovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu "aktualizované" uvedeného vyššie. K Vašim osobným údajom budeme pristupovať spôsobom, ktorý je v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, na základe ktorých boli zhromažďované a tiež vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a európskymi normami ochrany osobných údajov, ak ste teda neudelili súhlas s iným zaobchádzaním.

 

13      Kontaktné údaje

Vaše otázky týkajúce sa predmetu ochrany údajov a akékoľvek žiadosti o splnenie Vašich zákonných práv posielajte, prosím, na:

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Email: DPO_Oklub@gfk.com

Adresa: GfK Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 931 54 Bratislava