Tartalomjegyzék

1 Rólunk

2 Mi a személyes adat?

3 Személyes adat felhasználása

4 Más forrásból származó személyes adatok gyűjtése

5 A személyes adatok továbbítása

6 A személyes adatok nemzetközi továbbítása

7 Gyermekek személyes adatainak kezelése

8 Különleges adatok kezelése

9 Adatbiztonság

10 Érintetti jogok

11 Adatmegőrzés

12 Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

13 Elérhetőségek

1 Rólunk

"Mi" a GfK Hungária Piackutató Kft. (1077 Budapest, Wesselényi utca 16., cégjegyzékszám: 01-09-062942, képviselő: Kozák Ákos ügyvezető igazgató, adószám: 10253027-2-42) felel az Öntől ("Ön", "Résztvevő") vagy az Önnel kapcsolatban az Ön részvételével zajló piackutatási tevékenység során ("Panel") gyűjtött személyes adatok kezeléséért. Mivel a GfK európai uniós központtal rendelkező vállalat, ezért személyes adatait az európai uniós adatvédelmi szabályokkal és más hatályos rendelkezésekkel összhangban kezeljük.

2 Mi a személyes adat?

A személyes adat olyan információ, amely közvetlen vagy közvetett módon azonosítja Önt mint természetes személyt. A "közvetett módon" azt jelenti, hogy más információkkal együtt azonosítja Önt, például név, levelezési cím, lakcím, e-mail cím és telefonszám, illetve valamely egyedi eszközazonosító.

3 Személyes adat felhasználása

Mi az alábbiakban meghatározott célokból és az Ön részvételével zajló Panelhez kapcsolódó Hozzájárulási nyilatkozatban adott egyedi hozzájárulással összhangban kezeljük az Ön személyes adatait. Nem kezelünk több vagy másfajta személyes adatot, mint ami az adott célhoz feltétlenül szükséges. Kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból kezeljük a személyes adatait, eltérő célból csak abban az esetben, ha Ön ahhoz kifejezetten hozzájárult, például egy másik Panelhez szükséges hozzájárulási nyilatkozattal. Amennyiben az általunk kezelt személyes adatait olyan célra is fel kívánjuk használni, amelyhez Ön előzetesen nem járult hozzá, úgy erről előzetesen tájékoztatjuk Önt és amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy személyes adatait a más célból történő adatkezelés esetén csak akkor kezeljük, ha Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 1. Számos szolgáltatás során gyűjtjük személyes adatait, mint például: nevét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét (“Regisztrációs Adatok”, a Panel esetében pedig "Alapvető Adatok" néven is hivatkozunk rá).
 2. A Regisztrációs vagy Alapvető adatait a szolgáltatásainkkal, szabályzatainkkal és szerződéses feltételeinkkel kapcsolatos tájékoztatás-nyújtása érdekében kezeljük. Regisztrációs vagy Alapvető adatait valamint az Ön és a GfK közötti kommunikáció tartalmát, az Önnel való kapcsolattartás során, az Ön részvételével zajló Panelhez kapcsolódó Hozzájárulási nyilatkozatban adott hozzájárulás feltételei szerint is felhasználjuk.
 1. A Résztvevőktől a Regisztrációs Adatok vagy Alapvető adatok mellett más szükséges személyes adatot tartalmazó információt is gyűjtünk. Többek között az alábbi esetekben kezeljük személyes adatait:

(a továbbiakban, együttesen: "Panel Adatok").

A Panel Adatokat elemezzük és értékeljük, és összesítjük azokat a többi résztvevő Panel Adataival és a Panel Adatokat piackutatási célokra használjuk fel. Kérjük, további információért olvassa el a konkrét piackutatási projektek megfelelő hozzájárulási nyilatkozatait és reklám szabályzatunkat.

 1. A sensic.net ("Sensic") egy cookie nyomon követő (cookie tracking) platform, amely a GfK és harmadik felek által nyújtott online piackutatási panelekkel kapcsolatos hirdető partnerek és média streaming használat vonatkozásában, csak úgy, mint a nem konkrét panelekhez tartozó általános népszámlására alkalmas mérések vonatkozásában gyűjt információkat. A GfK a Sensic-en keresztül gyűjtött vagy a Sensictől kapott személyes adatokat adatelemzés, piackutatás, reklám hatásvizsgálatok és közönségmérés céljából használja fel. A Sensic cookie-kat nem használjuk a Résztvevők felé történő közvetlen hirdetési célokra. További információért látogasson el a http://sensic.net/ oldalra.
 1. Előfordulhat, hogy a személyes adatokat a GfK-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében és megfelelőségi okokból kezeljük és őrizzük meg, mint például bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása, veszteség-megelőzés céljából, csalás vagy bármilyen más szolgáltatási és informatikai visszaéléssel szembeni védelem céljából. A GfK jogosult továbbá a belső és a külső audit követelmények igazolása, információbiztonság, valamint a GfK vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, magánszférájának, biztonságának, vagy tulajdonának védelme céljából is kezelni az Ön személyes adatait.
 1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései alkalmazandóak a https://www.askgfk.hu weboldalunk ("Portál") használata és az online felmérések (a “Kérdőívek”) tekintetében is, amelyekre a Panelben való részvétel során meghívhatjuk, figyelemmel az alábbiakban foglalt adatvédelemi vonatkozású mechanizmusokra és tulajdonságokra.

4 Más forrásból származó személyes adatok gyűjtése

A Résztvevők hirdetéseknek és releváns média tartalmaknak való kitettségével kapcsolatos személyes adatot más forrásból, így különösen hirdetési hálózatokból, közösségi média platformokról és weboldalakról és mobil alkalmazást közzétevőktől is gyűjthetünk. Amennyiben így járunk el, kérni fogjuk előzetes hozzájárulását és tájékoztatjuk az adatgyűjtés forrásáról Az ilyen másodlagos adatokat a Résztevőktől a Panelben való részvétel során gyűjtött adatok gazdagítására használjuk, hogy így a megrendelők részére minél jobb betekintést nyújthassunk.

Általánosságban, amikor más forrásból gyűjtünk Önről személyes adatot vagy gondoskodunk róla, hogy a forrás már előzetesen tájékoztassa Önt az adattovábbításról, vagy az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatjuk Önt, hogy megszereztük a személyes adatait és minden a jogszabályok által megkövetelt tájékoztatást megadunk az Ön számára.

5 A személyes adatok továbbítása

A GfK kizárólag az alábbiakban meghatározott célokból és harmadik személyek előtt hozza nyilvánosságra személyes adatait – kivéve, ahol Ön kifejezett hozzájárulását adta adatai egyéb harmadik felek részére történő továbbításához, így például egy adott Panel során adott hozzájárulás alapján. A GfK minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik, továbbítják, illetve biztosítják az adatok biztonságát.

 1. A GfK egy globális szervezet (a "GfK Csoport") része, amely számos Európai Unión belüli és kívüli társaságból áll, és amelyek elsődlegesen a németországi GfK SE tulajdonában állnak. Az Ön személyes adatai egy vagy több GfK Csoporton belüli leányvállalat részére is továbbításra kerülhetnek, amennyiben az a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában meghatározott célokból szükséges, úgy mint adatkezelés, adattárolás, a GfK szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, ügyfél támogatás biztosítása, szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos döntéshozatal, tartalomfejlesztés és egyéb célok. A piackutatási projektekben résztvevők előzetes, kifejezett, konkrét adatkezelési cél vonatkozásában megadott hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk a résztvevők személyes adatait a GfK Csoporton kívüli harmadik személyek részére.
 1. Amennyiben szükséges, a GfK adatfeldolgozói szerződések keretében más társaságokat és személyeket bíz meg bizonyos feladatok a GfK nevében történő ellátásával. Például személyes adatokat továbbíthatunk ügynökök, szerződő felek vagy partnerek részére a GfK adatbázis vagy applikáció hostinggal, adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggésben, vagy az Ön által kért információk megküldése céljából, illetve a piackutatási projektek keretében támogatói szolgáltatások, interjúkészítés céljából call-centerek részére. Az ilyen külső szolgáltatókkal csak a konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben osztunk meg és teszünk hozzáférhetővé személyes adatokat. E szolgáltatók nem kezelhetik ezen adatokat más célból, különösen nem használhatják fel azokat saját vagy harmadik fél érdekében. A GfK külső szolgáltatói a szerződésben foglaltak szerint kötelesek tiszteletben tartani személyes adataik titkosságát.
 1. Bármilyen átszervezéssel, szerkezetátalakítással, egyesüléssel, eszköz adásvétellel, vagy egyéb eszközátruházással kapcsolatban (a továbbiakban együttesen "Üzleti Célú Adattovábbítás"), az Üzleti Célú Adattovábbításhoz szükséges és indokolt mértékben továbbítjuk az adatokat, ideértve a személyes adatokat, amennyiben a személyes adatok címzettje beleegyezik, hogy az Ön személyes adatai kezelése során megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak. Ezt követően is biztosítjuk a személyes adatok titkosságát és előzetesen tájékoztatjuk az érintett felhasználókat, mielőtt a személyes adatok egy másik adatvédelmi szabályzat hatálya alá kerülnének.
 1. Csak a jogszabályokban előírtak szerint osztjuk meg személyes adatait a közhatalmi szervekkel. A GfK például teljesíti az – akár Ön tartózkodási helyén kívüli - bíróságok, bűnüldöző szervek, szabályozó szervek és más állami és kormányzati hatóságok megkereséseit.

6 Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Bizonyos speciális körülmények esetén, előfordulhat, hogy a GfK-nak az Európai Unió / Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli országokba, úgynevezett "harmadik országokba" kell továbbítania az Ön személyes adatait. Az ilyen harmadik országokba történő adattovábbítás valamennyi a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában foglalt adatkezelési művelettel kapcsolatban előfordulhat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit harmadik országokba történő adattovábbítás esetén is alkalmazni kell, amely harmadik országokban az Ön tartózkodási helye szerinti ország adatvédelmi szabályaitól eltérő adatvédelmi szabályozási szint is lehet. Nemzetközi adattovábbításra különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. A GfK Csoporthoz tartozó Európai Unión kívüli társaságok úgynevezett vállalatcsoporton belüli adatvédelmi megállapodásokat írtak alá az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek alkalmazásával annak érdekében, hogy biztosítsák a személyes adatok védelmét és jogszerűvé teszik a nemzetközi adattovábbításokat.
 1. Bármely a GfK Csoporton kívüli harmadik országba történő adattovábbításra kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása, és ahol szükséges az Ön hozzájárulása mellett kerül sor. Bármely olyan országba történő adattovábbítás esetén, amely nem szerepel az Európai Bizottság által közzétett a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országok listáján, a közétett listát lásd: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, az adattovábbítás az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltétételeket tartalmazó szerződésen vagy más a jogszabályokkal összhangban álló megfelelő szintű védelmet biztosító biztosítékokon alapul.

7 Gyermekek személyes adatainak kezelése

A GfK a helyi szabályozásnak megfelelő szülői hozzájárulás nélkül nem gyűjti vagy kezeli a 18. életévét be nem töltött – vagy annál alacsonyabb életkorú – gyermek személyes adatát. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy véletlenül ilyen gyermekek személyes adatai kerültek hozzánk, úgy ezen adatokat haladéktalanul töröljük.

8 Különleges adatok kezelése

Bizonyos esetekben - az Ön részvételével zajló Panel hozzájárulási nyilatkozatában foglalt célokból - kezelhetjük az Ön különleges kategóriájú személyes adatait ("különleges adatok"). A különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, vonatkozó személyes adat, a genetikai adat, a biometrikus adat, amely lehetővé teszi a természetes személy egyedi azonosítását, egészségi állapotát, szexuális életét vagy szexuális irányultságát. Előfordulhat például, hogy olyan különleges adatokat kezelünk, amelyeket Ön nyilvánosságra hozott. Olyan mértékben is kezelhetjük a különleges adatokat, amely szükséges a jogos követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Ugyancsak kezelhetjük az Önnel kapcsolatos különleges adatokat, amennyiben figyelemmel a konkrét célra, ahhoz Ön előzetesen és kifejezetten hozzájárult, mint például a Panelben való részvétel során.

9 Adatbiztonság

A GfK komolyan veszi az adatbiztonságot. Megfelelő biztonsági szintet alkalmazunk, és ezért ésszerű fizikai, elektronikus és adminisztratív eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük az általunk gyűjtött adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől, módosítástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy a személyes adatok jogosulatlan továbbításától, tárolásától vagy más módon történő feldolgozásától. A GfK adatbiztonsági irányelvei és eljárásai szorosan összhangban vannak a széles körben elfogadott nemzetközi szabványokkal, ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség szerint frissítjük az üzleti igények, a technológiai változások és a jogszabályi követelmények kielégítése érdekében. A személyes adatokhoz csak azok a személyek, a szolgáltatók, illetve a GfK leányvállalatai férhetnek hozzá, akik megfelelő üzleti ismeretekkel rendelkeznek, vagy akiknek feladataik ellátásához azok szükségesek.

Személyes adatok megsértése esetén megtesszük a jogszabályokban foglalt személyes adatok megsértése esetén előírt lépéseket.

10 Érintetti jogok

Érintettként adatainak kezelése során Ön az alábbi jogosultságokkal rendelkezik. E pontban foglaltakat valamennyi a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában foglalt adatkezelési művelet esetén alkalmazni kell. A GfK tiszteletben tartja az Ön jogait és megfelelő módon kezeli az Ön kéréseit.

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a hatályos adatvédelmi szabályozáson alapuló érintteti jogaival kapcsolatban:

kivéve, ha az adatkezelés az alábbiak miatt szükséges:

Kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Olyan esetekben, ahol nem tudjuk Önt, mint érintettet azonosítani, a GfK nem tudja teljesíteni a jelen pontban rögzített joggyakorlás keretében érvényesíteni kívánt kérést, kivéve, ha Ön a beazonosításhoz szükséges további információt ad meg.
 • 11 Adatmegőrzés

  Általánosságban, a GfK törli az Öntől gyűjtött személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés célja, amelyhez eredetileg gyűjtötték azokat, megszűnt. Mindazonáltal előfordulhat, hogy törvényi rendelkezése alapján hosszabb ideig tároljuk személyes adatait.

  Nem töröljük az összes Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatot továbbá akkor sem, amennyiben kérte, hogy a jövőben ne lépjünk Önnel kapcsolatba. E célból a GfK olyan nyilvántartást vezet, amely azokkal a személyekkel kapcsolatban tartalmaz adatot, akik kérték, hogy a GfK a jövőben ne lépjen velük kapcsolatba (például e-mailek küldése vagy piackutatási projektek kampányokhoz toborzás). Erre vonatkozó kérés esetén a GfK megadottnak tekinti az érintetti hozzájárulást a nyilvántartás-vezetés céljából történő személyes adatok tárolása tekintetében, kivéve, ha Ön másként nem rendelkezik.

  12 Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

  Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk szerint módosítsuk az adatvédelmi gyakorlatunkat, és bármikor frissítsük és módosítsuk a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Ezért javasoljuk, hogy folyamatosan ellenőrizze a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat hatályosságát a dokumentumban fent jelöljük az "utoljára módosítva" kitétel feltüntetésével. Személyes adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük, kivéve, ha Ön az abban foglaltaktól eltérő adatkezeléshez hozzájárult.

  13 Elérhetőségek

  A konkrét adatkezeléssel vagy más az érintteti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon az alábbi elérhetőségek bármelyikéhez:

  Postai cím: GfK Hungária, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

  E-mail cím: online@gfk.com

  Valamennyi megkeresés továbbításra kerül az Adatvédelmi Tisztviselő részére. Továbbá az Adatvédelmi Tisztviselővel közvetlenül a következő e-mail címen vagy levelezési címen keresztül veheti fel a kapcsolatot:

  Majoros László GfK Hungária, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

  dpo_hungary@gfk.com

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  URL: http://naih.hu