Съдържание

В сила от:

март 2018 г.

Последна редакция:

март 2018 г.

1        За нас.

2        Какво представляват личните данни?

3        Използване на лични данни.

4        Как споделяме личните данни.

5        Международно предаване на лични данни.

6        Обработване на лични данни на деца.

7        Обработване на “чувствителни“ данни.

8        Сигурност.

9        Вашите законови права.

10      Запазване на Ваши лични данни.

11      Промени в настоящата политика.

12      Данни за контакт.

 

 

 

Политика за защита на данните на членове в Онлайн Панелa

 

1          За нас

 „ГФК-БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ЕООД, с ЕИК 831529116, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1124, бул. „Цариградско шосе“ № 47А] („GfK") носим отговорност за обработването на личните данни, които събираме от или за Вас в хода на Вашето участие в маркетингови проучвания, провеждани в Онлайн Панела. Тъй като се намираме в Европейския съюз, ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите европейски закони и други законодателни норми за защита на данните.

 

2          Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер или уникален идентификатор на устройство.

 

3          Използване на лични данни

Ще използваме Вашите лични данни за долуописаните цели на основание на съгласието, което сте дали за обработване на Вашите лични данни като член на Онлайн Панела на GfK България. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели. Ще използваме личните данни само така както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на Вашите лични данни, като например декларация за съгласие като член на специфичен панел . Ако възнамеряваме да използваме Ваши лични данни, които обработваме с Ваше съгласие, за цели различни от посочените във въпросното съгласие, ще Ви уведомим предварително, а в случаите, в които обработването е на основа на Вашето съгласие, ще използваме Вашите лични данни за различни цели единствено след Ваше допълнителни писмено съгласие.

  1. Регистрационни данни и директна комуникация

За много услуги ние събираме Ваши лични данни като: име, пощенски адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща („Регистрационни данни“). Използваме Вашите Регистрационни данни да комуникираме с Вас във връзка с нашите услуги и да Ви уведомим за нашите политики и условия. Използваме Вашите Регистрационни данни, както и съдържанието на нашата комуникация за да Ви отговорим, когато се свържете с нас, както е описано в декларацията за съгласие на Панела, в който се регистрирате като панелист.

 

  1. Участие в Панели

Ако изберете да участвате в панел, в допълнение към Регистрационните данни ще съберем и съответната информация, включително лични данни. Събираме такива лични данни, например:

(наричани заедно „Данни от Панел").

Ние анализираме и оценяваме тези Данни от Панел, събираме ги с тези на други участници и използваме Данните от Панела за целите на маркетингови проучвания.

 

  1. Законови задължения и средства за правна защита

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид злоупотреба с нашите услуги и информационни системи. Може да използваме Вашите лични данни и за удовлетворяване на изисквания при наши вътрешни и външни одити, за информационна сигурност или за защита или упражняване на наши или чужди права, защита на данни, сигурност или право на собственост.

 

  1. Използване на Началната страница на Онлайн Панела на GfK

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт (http://www.askgfk.bg)  („Портала“) и за маркетингови проучвания („Проучвания“), проведени онлайн, за участие в които можете да бъдете поканени като регистрирани в нашия Панел, със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

 

 

 

 

 

4          Как споделяме личните данни

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например декларация за съгласие като член на специфичен панел. GfK ще предприеме подходящи мерки за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

  1. В рамките на GfK Group

GfK е част от глобална организация („GfK Group”), която се състои от няколко дружества в и извън Европейския съюз, всички те собственост предимно на GfK SE в Германия. Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на едно или повече свързани дружества от GfK Group така както е необходимо за обработването и съхранението на данните, предоставянето на достъп до нашите услуги, предоставянето на обслужване на клиенти, вземането на решения за подобрение на услугите, разработването на съдържание и за други цели, така както е описано в Раздел 3 от тази Политика за защита на личните данни. Не разкриваме личните данни на участници в маркетингови проучвания на трети страни извън GfK Group, освен ако тези участници не са дали своето предварително изрично съгласие за конкретна цел.

 

  1. Външни доставчици на услуги

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, в рамките на договори за обработване на данни. Така например, може да предоставим лични данни на представители, подизпълнители или партньори за хостинг на бази от данни и приложения, за услуги по обработка на данни или за изпращане на поискана от Вас информация, или на кол-центрове с цел предоставяне на услуги по поддръжка или интервюиране в хода на маркетингови проучвания. Ще споделяме или даваме достъп до подобна информация на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на GfK са задължени по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.

 

  1. Прехвърляне на собствеността

Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи (заедно „Прехвърляне на собствеността"), ще прехвърляме информация, включително лични данни, в разумен мащаб и така както е необходимо за Прехвърлянето на собствеността, при условие, че получаващата страна се съгласи да се отнася към Вашите лични данни по начин, който съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни. Ще продължим да гарантираме поверителността на всички лични данни и да уведомяваме засегнатите потребители, преди личните данни да станат предмет на различна политика за защита на личните данни.

 

  1. Публични органи

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, GfK ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи извън Вашата държава по местоживеене.

 

 

5          Международно предаване на данни

При специфични обстоятелства може да е необходимо GfK да предаде Вашите лични данни в държави извън Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕИЗ), така наречените „трети държави“. Такова предаване в трети държави може да се отнася за всички дейности по обработване, изброени в Раздел 3 от настоящата Политика за защита на личните данни. Тази Политика за защита на личните данни се прилага дори и при предаване на лични данни в трети държави, в които е установена друга степен на защита на личните данни спрямо тази във Вашата държава по местоживеене. По-конкретно, международно предаване на лични данни може да съществува в следните ситуации:

  1. Юридически лица от GfK Group

Юридическите лица от GfK Group извън Европейския съюз са сключили вътрешнофирмени договори за защита на данни със стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за защита на Вашите данни и легитимизиране на международното предаване на данни.

 

 

 

  1. Други трети страни извън ЕС/ЕИЗ

Всякакво предаване на лични данни до трети страни извън GfK Group се извършва с вашето предварително знание и там, където е приложимо, с Вашето съгласие.  Всякакво предаване на лични данни в държави, различни от тези, за които Европейската комисия е взела решение за достатъчна степен на защита на данните, така както е посочено на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, се осъществява въз основа на договорни споразумения със стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия или други подходящи гаранции в съответствие с приложимото законодателство.

 

 

6          Обработване на лични данни на деца

GfK не събира и не обработва лични данни на деца под 16 или по-малко години, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

 

 

7          Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни)

В определени случаи и за цели, описани във формуляра за съгласие в хода на участие в Панела, в който сте се регистрирали като панелист, може да обработваме специални категории лични данни за Вас („чувствителни“ данни). „Чувствителни“ данни са лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни с цел еднозначното идентифициране на физическо лице, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация на физическо лице. Може и да обработваме „чувствителни“ данни които са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Може да обработваме Вашите “чувствителни” данни и ако доброволно сте дали Вашето предварително, изрично и отделно съгласие в специфичен контекст за конкретна цел, като например в хода на Ваше участие в маркетингово проучване.

 

 

8           Сигурност

GfK се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и административни процедури за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с GfK лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.

В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, GfK ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

 

 

9          Вашите законови права

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, посочени в Раздел 3 от настоящата Политика за защита на данните. GfK уважава вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

 

 

 

 

освен ако обработването е необходимо

 

 

 

 

 

Моля имайте предвид и следното:

 

 

В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

 

 

 

10      Запазване на Вашите лични данни

В общия случай ще изтриваме личните данни, които сме събрали от Вас, ако повече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани първоначално. Въпреки това обаче, от нас може да се изисква да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби.

В допълнение към това, няма да изтриваме всички Ваши лични данни, ако сте поискали от нас да се въздържаме от повторен контакт с Вас в бъдеще. За тази цел GfK пази записи, които съдържат информация за лица, които не желаят повторен контакт в бъдеще (например чрез групови писма по електронна поща или кампании за набиране на лица за маркетингови проучвания). Считаме Вашето искане като съгласие за съхраняване на Ваши лични данни с цел поддържане на подобни записи, освен ако ни укажете друго.

 

 

11      Промени в настоящата политика

Запазваме си правото, по наше усмотрение, да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница. Ще се отнасяме към Вашите лични данни по начин, съответстващ на политиката за защита на данни, при която са били събрани, освен ако разполагаме с Вашето съгласие за различен вид отношение.

 

 

12      Данни за контакт

Моля отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права към Отдела за информация, свързана със защита на лични данни.

Всички молби ще се доведат до вниманието на нашето Длъжностно лице по защита на данните. Може да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните и директно на dpo_bulgaria@gfk.com.