Súhlas so spracovaním osobných údajov (Version 1, 01 01, 2018)

Ako chránime Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje patria vám! Máte preto právo vedieť, kto zhromažďuje Vaše osobné údaje, o aké údaje ide, a ako ich používa.

GfK Slovakia, s.r.o, so sídlom Račianska 153, 931 54 Bratislava, IČO 00602272 (ďalej "GfK", "my", "nás", "naše") zodpovedá za spracovanie osobných údajov účastníkov ("Vy", "Váš", "Panelistov") v [Paneli Online klubu] ("ďalej Online klub"). O Vaše údaje sa dôkladne staráme a tým, že 25. mája 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré definuje podmienky, na základe ktorých môžu byť takéto údaje spracovávané, stanovuje sa pre ich spracovanie súbor pravidiel a dáva Vám ako subjektom týchto údajov celý rad práv. Pre nás to v tomto momente znamená skutočnosť, že Vás musíme požiadať o udelenie nových súhlasov so spracovaním osobných údajov.

Spoločnosť GfK je súčasťou medzinárodnej skupiny GfK ("skupina GfK"), ktorá sa skladá z niekoľkých desiatok spoločností sídliacich ako v Európskej únii, tak mimo nej. Tieto spoločnosti sú prevažne vlastnené spoločnosťou GfK SE so sídlom v Nemecku.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa našich Zásad ochrany osobných údajov a podľa ustanovení v tomto Súhlase so spracovaním osobných údajov.

Ako spracovávame Vaše osobné údaje

Ako spoločnosť zaoberajúca sa výskumom trhu sledujeme postoje ľudí k výrobkom, produktom a značkám, ich celkovú spotrebu alebo nákupné správanie. Výsledky našich online výskumov, ktoré sa realizujú prostredníctvom Online klubu, reportujeme našim klientom vo forme, ktorá neumožňuje identifikovať žiadneho z respondentov výskumu trhu, a teda ani Vás. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii do Online klubu, sú striktne oddelené od iných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme v priebehu vlastnej výskumnej činnosti (teda v priebehu vypĺňania dotazníkov).

Vaše osobné údaje máme uložené len počas doby nevyhnutne potrebnej vo vzťahu k účelu členstva v Online klube a tiež k plneniu zákonných povinností. Zaviedli sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme ochránili Vaše osobné údaje na základe kapitoly "Bezpečnosť" našichZásad ochrany osobných údajov. Vaše údaje môžu byť spracované manuálne priamo našimi poverenými zamestnancami, ktorí boli odborne zaškolení v rozsahu spracovania a ochrany Vašich osobných údajov. Ďalej môžu byť Vaše údaje spracované (čiastočne) prostredníctvom automatizovaných postupov, čo v praxi znamená, že na vyhľadanie Vašich osobných údajov a ich vyhodnotenie (tzv. profilovanie) používame rôzne programy, aplikácie a iné softvéry či výpočtové techniky.

Tento postup nám umožňuje:

(I) znížiť riziko, že urobíme v procese spracovania Vašich údajov chybu;

(Ii) rýchlejšie rozhodnúť o Vašej vhodnosti ako účastníka v konkrétnom výskume trhu;

(Iii) znížiť riziko, že Vás budeme obťažovať s výskumom trhu, ktorý je pre Vás nevhodný.

Napríklad, ak budeme vykonávať výskum pre osoby staršie ako 60 rokov, zadáme do nášho programu tento údaj a ten vo svojom systéme prezrie všetkých členov Online klubu jedného po druhom a zostaví nám v priebehu okamihu zoznam potencionálnych respondentov, ktorí zodpovedajú zadanému kritériu.

Výsledkom použitia tohto postupu je skutočnosť, že Vás nezaťažujeme všetkými prebiehajúcimi výskumami, ktoré vykonávame, ale iba tými, ktorých by ste sa mohli zúčastniť a získať tak odmenu podľa vzájomne dohodnutých podmienok.

Všetky nami používané programy a aplikácie pravidelne testujeme a aktualizujeme, aby sme v maximálnej možnej miere zaistili správnosť ich fungovania.

V súvislosti s týmto postupom máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa Vašich údajov, tj. aby náš poverený zamestnanec preskúmal spracovanie všeobecným spôsobom automatizovanými prostriedkami. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť.

Prečo Vás žiadame o súhlas

Zapojenie sa do Online klubu ako panelista je výlučne dobrovoľnou záležitosťou. Ak sa však rozhodnete do Online klubu zapojiť, je nutné mať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak máte menej ako 16 rokov, môžete sa do Online klubu zapojiť len s vopred udeleným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Pozrite si, prosím, kapitolu „Zaobchádzanie s osobnými údajmi členov Online klubu mladších ako je zákonom stanovený limit“ našich Zásad ochrany osobných údajov.

Než budete pokračovať, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o typoch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, na aké účely ich spracovávame, a s kým ich zdieľame.

 

1  Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako ich používame

2  Zber osobných údajov z ďalších zdrojov

3  Prenos osobných údajov tretím osobám a medzinárodný prenos osobných údajov

4  Uchovávanie dát: ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

5  Pravidlá zaobchádzania so súbormi cookies

6  Informácie ohľadom Vašich zákonných práv a kontaktné údaje pre prípad ďalších otázok - Poverenec pre ochranu osobných údajov/ helpdesk

 

1 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako ich používame

1.1 Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. "Priamo", znamená napríkladprostredníctvom mena alebo adresy; "nepriamo" znamená pomocou kombinácie ďalších informácií.

1.2 Druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a ako ich používame

Údaje z registračných dotazníkov

Ak sa zaregistrujete ako člen/ka Online klubu na našej webovej stránke www.askgfk.sk ("ďalej Online klub"), budete požiadaní o vytvorenie používateľského konta a vyplnenie vstupného dotazníka, kde nám poskytnete základné osobné údaje (ďalej "Vaše registračné údaje "):

Vaše registračné údaje používame:

1.2.1 Údaje z výskumov

Údaje z výskumov označujú Vaše odpovede zadané v online dotazníkoch. Kým Vaše registračné údaje a údaje z výskumu striktne oddeľujeme a ukladáme ich osobitne, môžu byť teoreticky aj naďalej kombinované, čo by mohlo údaje z výskumu premeniť na osobné údaje, a to počas obdobia, kedy máme uložené Vaše registračné údaje.

Údaje z výskumov využívame k vyhodnocovaniu a reportovaniu výsledkov výskumov našim klientom (teda obstarávateľom výskumov) v anonymizovanej forme. Anonymizovaná forma predstavuje formu, ktorá neumožňuje klientovi alebo inému príjemcovi odvodiť z týchto údajov totožnosť respondentov, teda ani Vás osobne. Vo väčšine prípadov reportujeme výsledky výskumu našim klientom v agregovanej podobe, napríklad ako zhrnutie toho, aký podiel všetkých mužov a žien zúčastnených výskumu alebo aké vekové skupiny odpovedali takým či onakým spôsobom.

Údaje z výskumov môžu zahŕňať (ale znova nie výlučne):

1.2.2 Cookies a dáta z nich vyplývajúce

Na portáli Online klubu, ale aj v priebehu online výskumov zhromažďujeme údaje, vrátane osobných údajov, prostredníctvom súborov cookies, tak ako je stanovené v našich Pravidlách zaobchádzania so súbormi cookies. Takto získané údaje ďalej kombinujeme s Vašimi registračnými údajmi a údajmi získanými z výskumov, tak ako to je potrebné pre výskum trhu, výskum účinnosti reklamy a/ alebo merania médií/ sledovanosti.

1.3 Citlivé údaje

Ako súčasť Vašich registračných údajov a ako súčasť údajov zadaných v priebehu výskumu, môžeme zhromažďovať osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, tzv. "citlivé údaje“. Citlivé údaje sa týkajú osobných údajov vypovedajúcich o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, genetických údajoch, biometrických údajoch, zdravotnom stave, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Citlivé údaje zhromažďujeme a používame len v prípade potreby pre konkrétny účel Online klubu, napríklad pre stanovenie výberu respondentov pre výskumy v oblasti zdravotníctva.

2. Zber osobných údajov z ďalších zdrojov

V súčasnej dobe nezhromažďujeme Vaše osobné údaje z žiadnych ďalších zdrojov, ak by sa tak stalo, budeme Vás, samozrejme, najprv vopred informovať o zdroji (vrátane detailných informácií o danej spoločnosti), o kategóriách zbieraných osobných údajov a tiež použití týchto osobných údajov.

3 Prenos osobných údajov tretím osobám a medzinárodný prenos osobných údajov

Spoločnosť GfK môže odovzdávať Vaše osobné údaje tretím osobám, ale iba údaje potrebné pre jasne určený, obmedzený účel a len po dobu nevyhnutne potrebnú, ako je uvedené v kapitole "Ako odovzdávame osobné údaje" a "Medzinárodný prenos osobných údajov" našich Zásad ochrany osobných údajov. Osobné údaje členov Online klubu našim klientom (zadávateľom výskumov) zásadne neposkytujeme.

V prípade, že sú Vaše údaje odovzdané do tretích krajín, teda mimo územia EÚ, je zaistená ich náležitá ochrana, a to na základe:

Všetky Vaše osobné údaje sú nahrávané na portál Atlas a webovú stránku www.askgfk.sk, ktoré oboje hosťuje a spravuje GfK SE, Nordwestring 101 90419 Norimberg, Německo, VAT no .: DE 133 500 719). Údaje tu uložené slúžia na výber vzorky, rozosielanie pozvánok a správu Online klubu. Údaje sú tu uložené počas celého trvania Vášho členstva v Online klube.

S ponukou prieskumu pre spoločnosť GfK Vás môže telefonicky osloviť aj náš dodávateľ, spoločnosť Crystal Call, a.s., Hálkova ul. 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35880805. Crystal Call pre nás realizuje iba telefonickú regrutáciu alebo výskum, pričom Vaše osobné údaje vymaže ihneď po skončení danej telefonickej regrutácie alebo výskumu.

4 Uchovávanie dát: Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Kým obvykle vymazávame všetky Vaše osobné údaje do 12 mesiacov od ukončenia Vášho členstva v Online klube, niektoré Vaše osobné údaje uchovávame zo zákonných dôvodov a v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov dlhšie.

5 Pravidlá zaobchádzania so súbormi cookies

6 Informácie ohľadom Vašich zákonných práv a kontaktné údaje pre prípad ďalších otázok - Poverenec pre ochranu osobných údajov/ helpdesk

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Súhlasu alebo ochrany Vášho súkromia a osobných údajov súvisiacich s Vašou účasťou v Online klube alebo chcete vykonať niektoré z Vašich zákonných práv ako odvolanie súhlasu, opravu Vašich osobných údajov, obmedzenie spracovania, prístupu, prenositeľnosť alebo vymazanie, ako ich ustanovuje kapitola "Vaše práva" našich Zásadami ochrany osobných údajo, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

Poverenec pre ochranu osobných údajov, GfK Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 931 54 Bratislava alebo emailom na DPO_oklub@gfk.com

Radi by sme Vás poprosili, aby ste o sebe napísali čo najviac informácií, čím by ste nám uľahčili vyhľadanie Vami žiadaných informácií.

Ak však máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa Online klubu, Vašej účasti alebo odmien, ktoré ponúkame členom Online klubu za účasť v paneli či projektoch, kontaktujte, prosím, helpdesk Online klubu: Pteam-sk@askgfk.com