Formularz zgody (wersja 1.1, 2021-12-01)

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe należą do Pana/Pani! Ma Pan/Pani prawo wiedzieć, kto gromadzi określone rodzaje danych na Pana/Pani temat i w jaki sposób wykorzystywane są te informacje. GfK Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-406) przy ulicy Ludna 2 („GfK", „my", „nam", „nasze") jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jako uczestnika Klubu GfK

GfK należy do organizacji o zasięgu globalnym („Grupa GfK"), w skład której wchodzi wiele firm z Unii Europejskiej i spoza niej. Większość z nich znajduje się w posiadaniu GfK SE w Niemczech.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z naszą „Polityką prywatności" (Link to Policy ) oraz z postanowieniami niniejszego formularza zgody.

W jaki sposób zamierzamy przetwarzać dane osobowe

Co do zasady jako organizacja zajmująca się badaniami rynkowymi analizujemy nastawienie konsumentów do produktów i marek, a także ogólnie pojęte zachowania konsumpcyjne i związane z zakupami. Wyniki naszych badań przedstawiamy klientom w formie, która nie umożliwi im ustalenia Pana/Pani tożsamości. Dane osobowe a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email udzielane nam podczas rejestracji uczestnictwa w Klubie GfK zostaną całkowicie odseparowane od innych danych, które gromadzimy w trakcie prowadzenia badań rynkowych.

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie dopóki są one niezbędne na potrzeby Klubu GfK lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by chronić Pana/Pani dane osobowe zgodnie z rozdziałem „Bezpieczeństwo" naszej „Polityką Prywatności" (Link to Policy) .

Dlaczego wymagamy Pana/Pani zgody

Udział w Klubie GfK w charakterze uczestnika jest dobrowolny. Niemniej podjęcie decyzji o uczestnictwie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Pana/Pani danych osobowych.. Przed przejściem dalej proszę zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi rodzajów danych osobowych, które gromadzimy, celów, dla których je wykorzystujemy, oraz informacji o podmiotach, którym je udostępniamy:

1 Dane osobowe, które gromadzimy, i sposoby ich wykorzystywania

2 Pozyskiwanie danych z innych źródeł

3 Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim i przekazywanie danych osobowych za granicę

4 Przechowywanie danych: Jak długo zachowujemy Pana/Pani dane osobowe

5 Polityka plików cookie (Link to Cookies)

6 Informacje o przysługujących Panu/Pani prawach i dane kontaktowe w przypadku dalszych pytań / Inspektor ochrony danych

Deklaracja zgody uczestnika Klubu GfK powyżej 18 lat

Poświadczam niniejszym, iż mam co najmniej 18 lat.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GfK moich danych osobowych w trakcie trwania Klubu GfK w zakresie określonym w niniejszym formularzu zgody oraz w Polityce Prywatności. Może to również dotyczyć przekazywania danych do innych podmiotów GfK i zewnętrznych stron trzecich w Unii Europejskiej i poza nią. Zgadzam się, aby firma GfK pozyskiwała moje dane osobowe z innych źródeł zgodnie z postanowieniami niniejszego formularza zgody.

Zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach; mogę w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania zgody niniejsza deklaracja przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to zakończenie mojego udziału w Klubie GfK i tracę uprawnienia do uzyskania wszelkich nagród lub zachęt, jakie GfK może zaoferować uczestnikom.

Klikając poniższy przycisk, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych powyżej.

[_]Zgadzam się

Deklaracja zgody uczestnika Klubu GfK powyżej 18 lat dot. specjalnych kategorii danych osobowych

Poświadczam niniejszym, iż mam co najmniej 18 lat.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GfK moich danych osobowych odnoszących się do specjalnych kategorii danych osobowych (dalej „dane wrażliwe") na warunkach określonych w niniejszym formularzu zgody i w Polityce Prywatności. Dane wrażliwe odnoszą się do danych osobowych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej, stanu zdrowia, życia erotycznego lub orientacji seksualnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GfK moich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym formularzu zgody. Może to również dotyczyć przekazywania danych do innych podmiotów GfK i zewnętrznych stron trzecich w Unii Europejskiej i poza nią.

Zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach i rozumiem, że mogę w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania zgody niniejsza deklaracja przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to zakończenie mojego udziału w Klubie GfK i tracę uprawnienia do uzyskania wszelkich nagród lub zachęt, jakie GfK może zaoferować uczestnikom.

Klikając poniższy przycisk, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wrażliwych na warunkach określonych powyżej.

[_]Zgadzam się

Użytkownik, który NIE wyraża zgody i NIE chce uczestniczyć w Klubie GfK, proszony jest o wskazanie:

[_] NIE.

1 Dane osobowe, które gromadzimy, i sposoby ich wykorzystywania

1.1 Czym są dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują Pana/Pani tożsamość. „Bezpośrednio" odnosi się np. do imienia i nazwiska oraz adresu; „pośrednio" oznacza: w połączeniu z innymi informacjami.

1.2 Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych i sposoby ich wykorzystywania

1.2.1 Dane podstawowe

Podczas rejestracji jako uczestnik Klubu GfK za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.askgfk.pl („Portal") prosimy Pana/Panią o utworzenie konta użytkownika i podanie nam pewnych podstawowych danych osobowych („Dane podstawowe"):

• imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu (komórkowego), opcjonalnie numer telefonu stacjonarnego; data urodzenia, płeć, stan cywilny, wykształcenie, liczba osób w gospodarstwie domowym, wiek dzieci, opcjonalnie dochód osobisty i gospodarstwa domowego.

• informacje dotyczące Pana/Pani zwyczajów konsumpcyjnych i preferencji, takich jak między innymi wszelkie rodzaje mediów, towary konsumpcyjne, artykuły spożywcze, usługi bankowe, ubezpieczeniowe, czynności rekreacyjne, posiadanie samochodu, posiadanie i korzystanie z urządzeń podłączonych do Internetu, posiadanie zwierząt, ogólnie styl życia

• opcjonalnie informacje dotyczące zdrowia, popularnych używek itp (zob. również rozdział „Dane wrażliwe" poniżej).

• podczas wypełniania ankiety: niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

Wykorzystujemy Pana/Pani Dane podstawowe:

• do ogólnego zarządzania Klubem GfK,

• do dobierania osób, do których wysyłamy zaproszenia do badania, jeżeli ankiety online są skierowane do określonych grup docelowych,

• w celu komunikowania się, np. przesyłania zaproszeń do udziału w ankietach internetowych lub innych projektach prowadzonych przez GfK pocztą elektroniczną lub sms-em, informacji Klubowych, informacji o nagrodach, konkursach itp.

• do celów rutynowych procesów zapewniania jakości współpracy i użytkowania portalu/aplikacji, oraz zapobiegania nadużyciom, np. by wykryć przypadki wielokrotnej rejestracji przez jedną osobę posługującą się kilkoma (fałszywymi) tożsamościami lub wielokrotnego wypełnienia ankiety przez tę samą osobę.

Możemy także wykorzystywać Pana/Pani Dane podstawowe w postaci zanonimizowanej w charakterze atrybutów statystycznych, np. informacji o płci, grupie wiekowej (na podstawie daty urodzenia) i kraju/regionie (na postawie kodu pocztowego). Dzięki temu możemy np. poinformować klienta, jaki odsetek wszystkich mężczyzn lub kobiet biorących udział w badaniu internetowym należących do danej grupy wiekowej i pochodzących z danego regionu lub kraju udzielił określonych odpowiedzi na pytania w ankiecie online.

1.2.2 Dane ankietowe

Dane ankietowe oznaczają Pana/Pani odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach internetowych. Chociaż przechowujemy Dane podstawowe i Dane ankietowe zupełnie osobno, oba te rodzaje danych mogą zostać przez nas teoretycznie połączone, co z kolei zamieni Dane ankietowe w dane osobowe, przynajmniej przez okres przechowywania przez nas Pana/Pani Danych podstawowych.

Wykorzystujemy Dane ankietowe do przekazywania w postaci zanonimizowanej wyników ankiet naszym klientom, którzy zlecili nam projekty badań rynkowych. Zanonimizowany oznacza postać, która nie pozwala klientowi ani innemu odbiorcy na ustalenie Pana/Pani tożsamości na podstawie otrzymanych danych. W wielu przypadkach przekazujemy naszym klientom wyniki ankiet w formie zbiorczej, na przykład w formie podsumowania wskazującego, jaki odsetek wszystkich uczestników płci męskiej i żeńskiej i w jakich grupach wiekowych udzielił określonych odpowiedzi itp.

Dane ankietowe mogą obejmować między innymi:

• Informacje dotyczące Pana/Pani zwyczajów konsumpcyjnych i preferencji, takich jak między innymi wszelkie rodzaje mediów, towary konsumpcyjne, artykuły spożywcze, wczasy i czynności rekreacyjne, posiadanie i korzystanie z urządzeń podłączonych do Internetu,

• Informacje dotyczące Pana/Pani postaw wobec określonych marek i produktów.

1.2.3 Dane plików cookie

Na Portalu i podczas ankiet online gromadzimy dane, w tym dane osobowe, za pomocą plików cookie, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki plików cookie " , i łączymy je w razie potrzeby z Danym podstawowymi i Danymi ankietowymi na potrzeby badań rynkowych, badań skuteczności reklam oraz pomiarów mediów/widowni.

1.3 Dane wrażliwe

Możemy gromadzić specjalne kategorie danych osobowych na Pana/Pani temat („dane wrażliwe") w ramach Pana/Pani Danych podstawowych i Danych ankietowych. Dane wrażliwe to dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej, stanu zdrowia, życia erotycznego lub orientacji seksualnej.

Gromadzimy w trakcie realizacji ankiet i wykorzystujemy dane wrażliwe wyłącznie wówczas, gdy są one konieczne ze względu na szczególny cel Klubu GfK, np. do doboru respondentów do ankiet dotyczących zagadnień związanych ze zdrowiem.

2 Pozyskiwanie danych z innych źródeł

W przypadku, gdybyśmy w przyszłości pozyskiwali dane na Pana/Pani temat z innych źródeł poinformujemy o tym Pana/Panią wcześniej e-mailem podając, skąd będziemy je pozyskiwać oraz w jakim celu.

3 Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim i przekazywanie danych osobowych za granicę

GfK może przekazywać Pana/Pani dane osobowe w ograniczonych celach określonych w rozdziałach „Przekaz danych osobowych" i „Przekazywanie danych osobowych za granicę" naszej Polityką Prywatności ". Nie ujawniamy naszym klientom danych osobowych uczestników Klubu GfK.

4 Przechowywanie danych: Jak długo zachowujemy Pana/Pani dane osobowe

Zazwyczaj usuwamy wszystkie Pana/Pani dane osobowe po upływie 12 miesięcy od zakończenia Pana/Pani udziału w Klubie GfK. W niektórych przypadkach przechowujemy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności ".

5 Polityka plików cookie

6 Informacje o przysługujących Panu/Pani prawach i dane kontaktowe w przypadku dalszych pytań / Inspektor ochrony danych

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego formularza zgody i ochrony Pana/Pani prywatności oraz danych osobowych jako uczestnika Klubu GfK, jak również zgłoszenia dotyczące korzystania z przysługujących praw dotyczących wycofania zgody, korygowania danych, ograniczenia przetwarzania, dostępu, przenoszenia i usuwania, zgodnie z rozdziałem „Przysługujące Panu/Pani prawa" naszej Polityką Prywatności " , prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:

pteam-pl@askgfk.com

Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

e-mail: iod.pl@gfk.com

Adres pocztowy:

GfK Polonia Sp. z o.o. ul. Ludna 2 00-409 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących bezpośrednio Klubu GfK, prosimy o kontakt mailowy z działem Helpdesk pteam-pl@askgfk.com