Formularz zgody (wersja 1, 2018-03-01)

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe należą do Pana/Pani! Ma Pan/Pani prawo wiedzieć, kto gromadzi określone rodzaje danych na Pana/Pani temat i w jaki sposób wykorzystywane są te informacje. GfK Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-406) przy ulicy Ludna 2 („GfK”, „my”, „nam”, „nasze”) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jako uczestnika Klubu GfK.

GfK należy do organizacji o zasięgu globalnym („Grupa GfK”), w skład której wchodzi wiele firm z Unii Europejskiej i spoza niej. Większość z nich znajduje się w posiadaniu GfK SE w Niemczech.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z naszą „Polityką prywatności” oraz z postanowieniami niniejszego formularza zgody.

W jaki sposób zamierzamy przetwarzać dane osobowe

Co do zasady jako organizacja zajmująca się badaniami rynkowymi analizujemy nastawienie konsumentów do produktów i marek, a także ogólnie pojęte zachowania konsumpcyjne i związane z zakupami. Wyniki naszych badań przedstawiamy klientom w formie, która nie umożliwi im ustalenia Pana/Pani tożsamości. Dane osobowe a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres email udzielane nam podczas rejestracji uczestnictwa w Klubie GfK zostaną całkowicie odseparowane od innych danych, które gromadzimy w trakcie prowadzenia badań rynkowych.

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie dopóki są one niezbędne na potrzeby Klubu GfK lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by chronić Pana/Pani dane osobowe zgodnie z rozdziałem „Bezpieczeństwo” naszej „Polityką prywatności”.

Dlaczego wymagamy Pana/Pani zgody

Udział w Klubie GfK w charakterze uczestnika jest dobrowolny. Niemniej podjęcie decyzji o uczestnictwie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Pana/Pani danych osobowych.. Przed przejściem dalej proszę zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi rodzajów danych osobowych, które gromadzimy, celów, dla których je wykorzystujemy, oraz informacji o podmiotach, którym je udostępniamy:

1        Dane osobowe, które gromadzimy, i sposoby ich wykorzystywania

2        Pozyskiwanie danych z innych źródeł

3        Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim i przekazywanie danych osobowych za granicę

4        Przechowywanie danych: Jak długo zachowujemy Pana/Pani dane osobowe

5        Polityka plików cookie

6        Informacje o przysługujących Panu/Pani prawach i dane kontaktowe w przypadku dalszych pytań / Inspektor ochrony danych

 

1          Dane osobowe, które gromadzimy, i sposoby ich wykorzystywania

1.1      Czym są dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują Pana/Pani tożsamość. „Bezpośrednio” odnosi się np. do imienia i nazwiska oraz adresu; „pośrednio” oznacza: w połączeniu z innymi informacjami.

1.2      Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych i sposoby ich wykorzystywania

1.2.1    Dane podstawowe

Podczas rejestracji jako uczestnik Klubu GfK za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.askgfk.pl („Portal”) prosimy Pana/Panią o utworzenie konta użytkownika i podanie nam pewnych podstawowych danych osobowych („Dane podstawowe”):

Wykorzystujemy Pana/Pani Dane podstawowe:

Możemy także wykorzystywać Pana/Pani Dane podstawowe w postaci zanonimizowanej w charakterze atrybutów statystycznych, np. informacji o płci, grupie wiekowej (na podstawie daty urodzenia) i kraju/regionie (na postawie kodu pocztowego). Dzięki temu możemy np. poinformować klienta, jaki odsetek wszystkich mężczyzn lub kobiet biorących udział w badaniu internetowym należących do danej grupy wiekowej i pochodzących z danego regionu lub kraju udzielił określonych odpowiedzi na pytania w ankiecie online.

1.2.2    Dane ankietowe

Dane ankietowe oznaczają Pana/Pani odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach internetowych. Chociaż przechowujemy Dane podstawowe i Dane ankietowe zupełnie osobno, oba te rodzaje danych mogą zostać przez nas teoretycznie połączone, co z kolei zamieni Dane ankietowe w dane osobowe, przynajmniej przez okres przechowywania przez nas Pana/Pani Danych podstawowych.

Wykorzystujemy Dane ankietowe do przekazywania w postaci zanonimizowanej wyników ankiet naszym klientom, którzy zlecili nam projekty badań rynkowych. Zanonimizowany oznacza postać, która nie pozwala klientowi ani innemu odbiorcy na ustalenie Pana/Pani tożsamości na podstawie otrzymanych danych. W wielu przypadkach przekazujemy naszym klientom wyniki ankiet w formie zbiorczej, na przykład w formie podsumowania wskazującego, jaki odsetek wszystkich uczestników płci męskiej i żeńskiej i w jakich grupach wiekowych udzielił określonych odpowiedzi itp.

Dane ankietowe mogą obejmować między innymi:

1.2.3    Dane plików cookie

Na Portalu i podczas ankiet online gromadzimy dane, w tym dane osobowe, za pomocą plików cookie, zgodnie z postanowieniami naszej „Polityki plików cookie” , i łączymy je w razie potrzeby z Danym podstawowymi i Danymi ankietowymi na potrzeby badań rynkowych, badań skuteczności reklam oraz pomiarów mediów/widowni.

1.3      Dane wrażliwe

Możemy gromadzić specjalne kategorie danych osobowych na Pana/Pani temat („dane wrażliwe”) w ramach Pana/Pani Danych podstawowych i Danych ankietowych. Dane wrażliwe to dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej, stanu zdrowia, życia erotycznego lub orientacji seksualnej.

Gromadzimy i wykorzystujemy dane wrażliwe wyłącznie wówczas, gdy są one konieczne ze względu na szczególny cel Klubu GfK, np. do doboru respondentów do ankiet dotyczących zagadnień związanych ze zdrowiem.

2          Pozyskiwanie danych z innych źródeł

W przypadku, gdybyśmy w przyszłości pozyskiwali dane na Pana/Pani temat z innych źródeł poinformujemy o tym Pana/Panią wcześniej e-mailem podając, skąd będziemy je pozyskiwać oraz w jakim celu.

3          Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim i przekazywanie danych osobowych za granicę

GfK może przekazywać Pana/Pani dane osobowe w ograniczonych celach określonych w rozdziałach „Przekaz danych osobowych” i „Przekazywanie danych osobowych za granicę” naszej „Polityki prywatności”. Nie ujawniamy naszym klientom danych osobowych uczestników Klubu GfK.

4          Przechowywanie danych: Jak długo zachowujemy Pana/Pani dane osobowe

Zazwyczaj usuwamy wszystkie Pana/Pani dane osobowe po upływie 30 dni od zakończenia Pana/Pani udziału w Klubie GfK. W niektórych przypadkach przechowujemy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z naszą „Polityką prywatności”.

5          Polityka plików cookie

6          Informacje o przysługujących Panu/Pani prawach i dane kontaktowe w przypadku dalszych pytań / Inspektor ochrony danych

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego formularza zgody i ochrony Pana/Pani prywatności oraz danych osobowych jako uczestnika Klubu GfK, jak również zgłoszenia dotyczące korzystania z przysługujących praw dotyczących wycofania zgody, korygowania danych, ograniczenia przetwarzania, dostępu, przenoszenia i usuwania, zgodnie z rozdziałem „Przysługujące Panu/Pani prawa” naszej „Polityki prywatności”, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:

pteam-pl@askgfk.com

Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

e-mail: iod.pl@gfk.com

Adres pocztowy:

GfK Polonia Sp. z o.o. ul. Ludna 2 00-409 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących Klubu GfK, Pana/Pani udziału lub nagród, które możemy zaoferować uczestnikom Klubu GfK w zamian za udział w Klubie, prosimy o kontakt mailowy z działem Helpdesk pteam-pl@askgfk.com