Формуляр за съгласие

В сила от:

март 2018 г.

Последна редакция:

март 2018 г.

Как пазим Вашите лични данни

Вашите лични данни принадлежат на Вас! Вие имате право да знаете кой и какви видове лични данни събира за Вас и как ги използва. „ГФК-БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ЕООД, с ЕИК 831529116, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1124, бул. „Цариградско шосе“ № 47А („GfK“) носи отговорност за обработването на Вашите лични данни в Онлайн Панела AsKGfK.

GfK е част от глобална организация, която се състои от няколко дружества в и извън Европейския съюз, всички те притежавани предимно от GfK SE в Германия.

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни на членове в Онлайн Панела и според разпоредбите на настоящия формуляр за съгласие.

Как възнамеряваме да обработваме Вашите лични данни

Най-общо казано, като дружество, занимаващо се с пазарни проучвания, ние изучаваме отношението на хората към продукти и марки, както и цялостното консуматорско и потребителско поведение. Докладваме резултатите от нашите проучвания на наши клиенти под форма, която не им позволява да Ви идентифицират лично. Личната информация, която ни давате, когато се регистрирате в Онлайн Панела, стриктно се разделя от другите данни, които събираме от Вас в хода на дейностите по пазарно проучване.

Ние съхраняваме Вашите лични данни само за периода, за който се нуждаем от тях за целите на Панела или за спазване на законови задължения. Вземаме всички необходими технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни според раздел „Сигурност“ на нашата Политика за защита на личните данни на членове в Онлайн Панела.

Защо изискваме Вашето съгласие

Регистирането в Онлайн Панела като Участник е доброволно. Ако обаче изберете да се присъедините, се изисква Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни от нас. Преди да продължите, моля, прочетете следната информация относно видовете лични данни, които събираме, целите, за които ги обработваме и с кого ги споделяме.

 

1 Лични данни, които събираме и как ги използваме

2 Прехвърляне на лични данни на трети страни и международно предаване на лични данни

3 Запазване на данни: Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

4 Политика за използване на  „бисквитки“

5 Информация за Вашите законови права и данни за контакт при допълнителни въпроси / Длъжностно лице по защита на данните

 

1          Лични данни, които събираме и как ги използваме

1.1      Какво представляват личните данни?

Лични данни означава информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице. „Пряко“ означава, например, Вашето име и адрес, „косвено“ означава когато се комбинира с друга информация.

1.2      Видове лични данни, които събираме и как ги използваме

1.2.1    Регистрационни данни

Когато се регистрирате като член на Онлайн Панела на нашия уебсайт https://www.askgfk.bg, ще бъдете помолени да създадете потребителски профил и да попълните начален въпросник, в който да ни предоставите някои основни лични данни (Вашите „Регистрационни данни“):

Как използваме Вашите Регистрационни данни:

Също така, използваме Вашите Регистрационни данни в анонимизирана форма като статистически характеристики, например информация за Вашия пол и възрастова група, извлечени от Вашата дата на раждане и област/регион на базата на Вашия пощенски код. По този начин можем, например, да докладваме на клиент какъв процент от всички участвали мъже и жени по възрастови групи и региони в една държава са отговорили по даден начин на определени въпроси при онлайн проучване.

1.2.2    Данни от проучване

Данни от проучване означава Вашите отговори на онлайн въпросници. Въпреки че съхраняваме Регистрационните данни и Данните от проучване строго разделени, на теория и двата вида данни може все пак да се комбинират от нас, което би превърнало Данните от проучване в лични данни, поне доколкото разполагаме с Вашите Регистрационни данни.

Използваме Данните от проучване, за да докладваме резултатите от проучвания в анонимизирана форма на нашите клиенти, които са ни възложили проекти за пазарни проучвания. Анонимизирана означава форма, която не позволява на клиент или друг получател да извлече Вашата самоличност от тези данни. В много случаи докладваме резултатите от проучвания на нашите клиенти на обобщено ниво, например, под формата на обобщение каква пропорция мъже и жени, участвали в проучването, от дадена възрастова група са дали определени отговори и т.н.

Данните от проучване може да включват, но не само:

1.2.3    Данни за „бисквитки“

В Портала и по време на онлайн проучвания събираме данни, включително лични данни, чрез „бисквитки“, така както е посочено в нашата Политика за използване на „бисквитки“, и ги комбинираме с Регистрационните данни и Данните от проучване, така както е необходимо за целите на пазарните проучвания, изследване на ефективността на рекламите и измерване на аудиторията.

1.3      Специални категории лични данни („чувствителни“ данни)

Може да събираме специални категории лични данни за Вас („чувствителни“ данни) като част от Вашите Регистрационни данни и Данни от проучване. „Чувствителните“ данни се отнасят до лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни с цел еднозначното идентифициране на физическо лице, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация на физическо лице.

Ние събираме и използваме „чувствителни“ данни само доколкото е необходимо в специфичен контекст за конкретна цел на Панела, например, за подбор на участници в проучвания в сферата на здравеопазването.

 

2          Прехвърляне на лични данни на трети страни и международно предаване на лични данни

GfK може да предаде Вашите лични данни на трети страни за ограничени цели, както е посочено в раздели „Как споделяме личните данни“ и „Международно предаване на лични данни“ от нашата Политика за защита на личните данни на членове в Онлайн Панела. Не разкриваме личните данни на членове на Панела на нашите клиенти.

 

3          Запазване на данни: Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Въпреки че обикновено изтриваме всички Ваши лични данни 12 (дванадесет) месеца след края на участието Ви в Панела, запазваме Вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни на членове в Онлайн Панела .

 

4          Политика за използване на „бисквитки“

 

5          Информация за Вашите законови права и данни за контакт при допълнителни въпроси /Длъжностно лице по защита на данните

Уведомяваме Ви, че като член на Панела ОРЗД (Общ  Регламент за Защита на Личните Данни)  Ви предоставя няколко допълнителни права спрямо предишната законова рамка. Сред тях са следните:

Имате право да поискате от GfK достъп и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването относно субекта на данни, или право да възразите срещу обработването, ако смятате, че не се осъществява по законоустановения начин.

Вие имате право и на преносимост на данните – това означава, че имате право да поискате личните данни, които сте предоставили на GfK, които се отнасят за Вас, да Ви бъдат предадени в широко използван машинно-четим формат и че имате право да поискате от GfK да предаде тези лични данни на трети страни без ненужно забавяне.

Тъй като Вие сте дали своето съгласие за обработване на данните, имате право да оттеглите даденото съгласие за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди момента на неговото оттегляне. Уведомяваме Ви, че в случай на такова оттегляне GfK ще прекрати Вашата регистрация като член на Панела, тъй като обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да може GfK да има достъп до Вашите дейности в Панела.

Ако по което и да е време възникне спор между Вас и GfK по въпроси, касаещи законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни, уведомяваме Ви, че имате право и да подадете жалба до надзорен орган – българската Комисия за защита на личните данни.

Ако имате някакви въпроси относно този Формуляр за съгласие и защитата на неприкосновеността на вашия личен живот и лични данни като член на Панела, или желаете да упражните което и да било от Вашите законови права за оттегляне на съгласието, коригиране, ограничаване на обработването, достъп, преносимост и изтриване, така както са посочени в раздел „Вашите законови права“ в нашата Политика за защита на личните данни на членове в Онлайн Панела, можете да се свържете директно с Длъжностното лице по защита на данните:

 

Електронна поща: dpo_bulgaria@gfk.com

Пощенски адрес: гр. София, п.к. 1124, бул. „Цариградско шосе“ № 47А

 

Ако обаче имате въпроси, свързани с Панела, Вашето участие или наградите, които може да предлагаме на членовете на Панела, моля, свържете се вместо това с Отдела за информация за Панела:

Електронна поща: pteam-bg@gfk.com